1. De permanentie en continuïteit van de zorgen zijn een inherente taak van elke huisarts1, en zijn  een essentiële opdracht van de huisartsengeneeskunde. Om aan die individueel opgelegde zorgcontinuïteit te kunnen voldoen werden daarom reeds lang huisartsenwachtdiensten  ingesteld, en worden die nu overal verplicht georganiseerd door de wettelijk erkende huisartsenkringen.
  Wettelijk en deontologisch heeft de huisarts overduidelijk de plicht die wachtdienst te verzekeren.
  De huisartsenwachtdienst is een vorm van continue normale huisartsendienstverlening van de zorgverstrekking aan de bevolking en is een sociale en humanitaire pijler, die gerespecteerd dient te worden door alle partijen.
  De wachtdienst is bovendien een steun voor de praktijkvoerende huisarts. De uitbreiding van de werkingsmodaliteiten, ook als avond- en dagpermanentie tijdens de week, zijn een belangrijke toegevoegde waarde geworden voor een aanvaardbare maatschappelijke leefbaarheid van de huisartsgeneeskunde.

 2. Domus Medica meent dat het faciliteren en ondersteunen van het huidige wachtdienstsysteem  noodzakelijk blijft voor de toekomst van de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn. Domus Medica is gekant tegen het afbouwen of afbreken  van  de wachtdienst van huisartsen.

 3. Indien er zich op bepaalde momenten of op bepaalde plaatsen moeilijkheden voordoen bij de organisatie van wachtdienst, dan is het de taak van de lokaal organiserende huisartsenkringen om die problemen te inventariseren en te analyseren. In samenwerking met de Federale Raad van Huisartsenkringen en de overheid kunnen ze anticiperen en tijdig de passende oplossingen  zoeken.
  Een van de dreigende problemen in sommige streken is het gebrek aan huisartsen die de beurtrol van de wachtdienst kunnen en/of willen invullen. Regio’s met problemen dienen in kaart gebracht te worden, de oorzaken moeten opgespoord worden en oplossingen dienen aangeboden te worden.

 4. Domus Medica stelt een aantal mogelijke ondersteunende structurele maatregelen voor waar dit wenselijk blijkt.
  • 4.1.    Het oprichten van wachtposten, zowel in stedelijke als in rurale gebieden.
  • 4.2.    De fusie van wachtdienstonderdelen tot grotere functionele eenheden.
  • 4.3.    De organisatie van een zittende en een rijdende wacht, met chauffeur.
  • 4.4.    Het faciliteren van verplaatsingen van de patiënt tijdens de wachtdienst en incentives geven aan de patiënt om zelf tot bij de arts van wacht te komen.
  • 4.5.    Het uitwerken van een juridisch correct systeem om vrijstellingen toe te laten.
  • 4.6.    Een hogere financiële ondersteuning door de overheid is onmisbaar. Een betere verloning  van de wachtdoende huisarts is noodzakelijk.
  • 4.7.    Het takenpakket van de wachtdoende huisarts moet verder in consensus onder de huisartsen worden omschreven en gecommuniceerd naar de bevolking.

 5. Om de problematiek in kaart te brengen vraagt Domus Medica een nauwkeurige beschrijving van en een objectief onderbouwd onderzoek naar het aanbod van de huidige zorgverlening door huisartsen binnen bepaalde huisartsenzones en wachtdienstonderdelen. We vragen een exact beeld van het huidige wachtdienstaanbod en van de arbeidsbelasting zowel tijdens de week als tijdens het weekend.

 6. Domus Medica vraagt betrokken te worden zowel bij de organisatie als de analyse van elk nieuw wachtdienstproject2,3 en vraagt een permanent overleg, inspraak en toezicht via de Federale Raad van Huisartsenkringen.


Goedgekeurd door de algemene vergadering van Domus Medica op 17 maart 2009.

noten

 1. Artikel 8, §1, van het KB nr. 78 van 10 november 1967
 2. 28 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenrkingen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi » - « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche » - « l'Association des Médecins généralistes de Mons », voor de periode van 15 november 2008 tot 14 november 2009, in het kader van een project voor de registratie van de activiteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde onder de coördinatie van een groepering van huisartsenkringen.
 3. 5 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving », voor de periode van 15 december 2008 tot 14 december 2009, in het kader van een project voor de registratie van de activiteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde onder de coördinatie van een groepering van huisartsenkringen.