Statuten

Totstandkoming

De statuten van Domus Medica vzw zijn vernieuwd in lijn met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen én goedgekeurd zijn op de Algemene Vergadering van 21 november 2020.

Statuten

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 – Naam

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Domus Medica.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de Vereniging, zullen de benaming van de Vereniging vermelden, met onmiddellijk ervoor of erna de woorden: 'Vereniging zonder winstoogmerk' of de afkorting 'vzw', alsook het adres en de zetel van de Vereniging.

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gelegen in het Vlaams gewest.

Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Vereniging is gelegen.

Artikel 3 – Doel en activiteiten

De Vereniging heeft tot doel (zonder dat onderstaande opsomming limitatief is) op transparante, democratische wijze en in open dialoog met de huisartsen:

 • de belangen van de huisarts(praktijk) individueel en als groep te behartigen en deze te vertegenwoordigen, te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin;
 • de belangen van de huisartsenkringen te behartigen en deze te vertegenwoordigen, te ondersteunen en te verdedigen op wetenschappelijk, organisatorisch, maatschappelijk en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin;
 • de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te bevorderen, te ondersteunen en te promoten, en dit in de ruimste zin;
 • actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat omtrent de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.

De activiteiten (niet-limitatief) die de Vereniging tot voorwerp heeft:

 • het ontwikkelen en verstrekken van producten, adviezen, bijstand, richtlijnen, vorming en opleiding, publicaties voor de huisartsen, huisartsenpraktijken, huisartsenkringen en de door hen opgerichte structuren/organisaties; 
 • het voeren van wetenschappelijk onderzoek over huisartsengeneeskunde en over samenwerking binnen de eerste en met de tweede lijn;
 • het opnemen van talrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en syndicale mandaten in diverse structuren.

Om het aldus omschreven doel te bereiken kan de Vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, ermee verband houden en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zo mag de Vereniging onder meer, doch niet uitsluitend, volgende handelingen stellen: roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; giften en legaten aanvaarden en erover beschikken, alsook aanvragen van en beschikken over alle overheids- en privésubsidies; sponsoring verwerven; diensten organiseren die eigen zijn aan het streven van de Vereniging zelf; participaties en/of allianties aangaan en bijkantoren oprichten in België.

De Vereniging mag op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Artikel 4 – Duur

De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5 – Soorten Leden

De Vereniging bestaat uit Effectieve Leden en Aangesloten Leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de Effectieve Leden.

Artikel 6 – Aantal

Het aantal Leden is onbeperkt, maar moet minstens drie Leden bedragen. Met 'Lid' wordt verwezen naar Effectieve Leden.

Artikel 7 – Aangesloten Leden

7.1. Samenstelling

De Aangesloten Leden bestaan uit:

 • aangesloten huisartsen/natuurlijke personen,
 • aangesloten studenten geneeskunde,
 • aangesloten huisartsenkringen,
 • aangesloten andere zorgaanbieders,
 • aangesloten ereleden.

7.2. Aansluiting

Elke natuurlijke persoon die in het Vlaamse of Brusselse Gewest hetzij als erkende huisarts praktijk voert, hetzij algemeen geneeskundige met verworven rechten is, hetzij huisarts in opleiding is, hetzij professioneel actief is in de zorgsector en die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft en de lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt op eerste verzoek aan het Bestuursorgaan aanvaard als Aangesloten Lid - huisarts/natuurlijke persoon.

Elke natuurlijke persoon die student geneeskunde is en die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft, wordt op eerste verzoek aan het Bestuursorgaan aanvaard als Aangesloten Lid - student geneeskunde. 

Elke huisartsenkring in het Vlaamse of Brusselse Gewest, die erkend is ten voorlopige of definitieve titel overeenkomstig het ministerieel besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen en die de doelstellingen van de

Vereniging onderschrijft en de lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt op eerste verzoek aan het Bestuursorgaan aanvaard als Aangesloten Lid – huisartsenkring.

Elke natuurlijke persoon die professioneel actief is in de zorgsector en die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft en de lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt op eerste verzoek aan het Bestuursorgaan aanvaard als Aangesloten Lid - andere zorgaanbieder.

De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over de aanvaarding van kandidaten als Aangesloten Leden - ereleden. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Aangesloten Lid - erelid.

7.3. Einde en opschorting

Elk Aangesloten Lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de Vereniging. Het ontslagnemend Aangesloten Lid dient wel alle op hem rustende verplichtingen na te komen, inzonderheid de betaling van de lidmaatschapsbijdrage, alsook de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

De beslissing een Aangesloten Lid uit te sluiten behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan slechts tot uitsluiting besluiten, mits dit uitdrukkelijk in de agenda van de betrokken Algemene Vergadering werd voorzien en mits een meerderheid van de Effectieve Leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en mits de beslissing met een tweederdemeerderheid wordt genomen. Het Aangesloten Lid waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, heeft steeds het recht gehoord te worden.

Het lidmaatschap van het Aangesloten Lid - huisarts/natuurlijk persoon eindigt van rechtswege indien het Aangesloten Lid - huisarts/natuurlijk persoon niet langer hetzij als huisarts erkend is, hetzij algemeen geneeskundige met verworven rechten is, hetzij huisarts in opleiding is, alsook door het overlijden van het Aangesloten Lid.

Het lidmaatschap van het Aangesloten Lid - huisartsenkring eindigt van rechtswege door fusie, splitsing, ontbinding of faillissement van het Aangesloten Lid - huisartsenkring.

Ontslagnemende of uitgesloten Aangesloten Leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit de teruggave of de vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Het Bestuursorgaan kan op elk ogenblik beslissen het lidmaatschap van een Aangesloten Lid op te schorten en dit in afwachting van een definitieve beslissing tot uitsluiting vanwege de Algemene Vergadering.

7.4. Betaling lidmaatschapsbijdrage

Zowel de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen, de Aangesloten Leden - huisartsenkringen als Aangesloten Leden - andere zorgverleners dienen jaarlijks aan de Vereniging een lidmaatschapsbijdrage te betalen.

De omvang en modaliteiten van deze bijdrage worden bepaald door het Bestuursorgaan, mits akkoord van de Algemene Vergadering.

Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage van de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen en de Aangesloten Leden - andere zorgverleners mag 2.500 EUR niet overschrijden. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage van de Aangesloten Leden - huisartsenkringen wordt bepaald in functie van het ledenaantal van de betrokken huisartsenkring, zonder dat dit 50.000 EUR mag overschrijden.

Indien een Aangesloten Lid, na aanmaning van de Vereniging om binnen de maand diens bijdrage te betalen, alsnog nalaat deze bijdrage te betalen, wordt het betrokken Aangesloten Lid geacht ontslagnemend te zijn 

Artikel 8 – Effectieve Leden

8.1. Verkiezingen

De Effectieve Leden zijn de door de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen en de Effectieve Leden verkozen personen ingevolge de onder de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen en de Effectieve Leden gehouden verkiezingen, zoals bepaald in het intern reglement, die elke vier jaar worden georganiseerd onder toezicht van het Bestuursorgaan. De eerste verkiezing vond plaats in 2006.

Effectieve leden worden geacht aanspreekpunt en vertegenwoordiger te zijn voor de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen en Aangesloten leden - huisartsenkringen.

De kiesgerechtigden moeten:

 • erkend zijn als huisarts of als huisarts in opleiding, en
 • Aangesloten of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de door het Bestuursorgaan bepaalde datum voor de verkiezingen.

De kandidaten moeten:

 • erkend zijn als huisarts,
 • Aangesloten of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de door het Bestuursorgaan bepaalde datum voor de verkiezingen, en
 • Aangesloten of Effectief lid zijn van een huisartsenkring.

8.2. Duur, einde en opschorting

Het mandaat van de verkozen Effectieve Leden geldt in principe voor een duurtijd van vier jaar, zijnde van verkiezing tot verkiezing, zoals bepaald in artikel 8.1 van onderhavige statuten. De mandaten van de verkozen Effectieve Leden kunnen onbeperkt verlengd worden in zoverre ze door de Aangesloten en Effectieve Leden aangeduid worden.

Ingevolge de verkiezing eindigt het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden van rechtswege en met onmiddellijke ingang en begint het mandaat van de nieuw (her-)verkozen Effectieve Leden van de Vereniging. Het Bestuursorgaan dient dit alles onverwijld vast te stellen en dient vervolgens binnen de maand (na de verkiezingen) een Algemene Vergadering van de nieuw (her-)verkozen Effectieve Leden bijeen te roepen.

Na het einde van het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden zal de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst deze niet-herverkozen Effectieve Leden, collectief, terug als Aangesloten Leden van de Vereniging aanvaarden.

Elk Effectief Lid kan te allen tijde ontslag nemen als Effectief Lid mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan.

Elk Effectief Lid wordt als ontslagnemend Effectief Lid beschouwd, indien het Effectief lid zijn jaarlijks lidgeld als Lid niet heeft voldaan binnen een termijn van twee maanden na het vervallen van het lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 8.4 van onderhavige statuten.

De Algemene Vergadering kan slechts tot uitsluiting van een Effectief Lid besluiten mits dit uitdrukkelijk in de agenda van de betrokken Algemene Vergadering werd voorzien en mits een meerderheid van de Effectieve Leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en mits de beslissing met een tweederdemeerderheid wordt genomen.

Het Effectief Lid over wiens uitsluiting de Algemene Vergadering dient te beraadslagen, kan deelnemen aan de stemming met betrekking tot zijn uitsluiting. Het Effectief Lid waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, heeft steeds het recht gehoord te worden.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het Effectief Lid niet langer is erkend als huisarts of door het overlijden van het Effectief Lid.

Ontslagnemende of uitgesloten Effectieve Leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit de teruggave of de vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

8.3. Rechten

De Effectieve Leden hebben de volheid van de rechten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook zoals bepaald in onderhavige statuten.

8.4. Verplichtingen

De Effectieve Leden dienen jaarlijks de voor de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen voorziene lidmaatschapsbijdrage, zoals bepaald in artikel 7.4 van onderhavige statuten, te betalen.

Artikel 9 – Ledenregister en ledenlijst

Het Bestuursorgaan houdt een ledenregister bij. Het ledenregister vermeldt enkel de Effectieve Leden. Dit ledenregister bevat de volgende kolommen: naam, voornaam, adres, toetredingsdatum, uittredingsdatum en uitsluitingsdatum van de Effectieve Leden. 

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de Effectieve Leden worden door toedoen van het Bestuursorgaan in het ledenregister ingeschreven en dit uiterlijk binnen acht dagen na kennisname van de betrokken beslissing. Dit ledenregister wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vereniging en kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake worden geraadpleegd door de Aangesloten en Effectieve Leden.

Het Bestuursorgaan houdt daarnaast een ledenlijst bij. De ledenlijst vermeldt de Aangesloten Leden -huisartsen/natuurlijke personen, de Aangesloten Leden - studenten, de Aangesloten Leden - huisartsenkringen, de Aangesloten Leden - andere zorgverleners, de Aangesloten Leden - ereleden.

De ledenlijst bevat de volgende kolommen: naam, voornaam, adres, toetredingsdatum, uittredingsdatum en uitsluitingsdatum, en ingeval het een rechtspersoon betreft: de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon.

Elke wijziging/aanpassing van relevante identificatiegegevens moet onmiddellijk en spontaan door de Effectieve Leden, de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen, de Aangesloten Leden - studenten, de Aangesloten Leden - huisartsenkringen, de Aangesloten Leden - andere zorgverleners en de Aangesloten Leden - ereleden zelf aan het Bestuursorgaan worden meegedeeld.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 – Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Effectieve Leden. Enkel de Effectieve Leden van de Vereniging hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Elk Effectief Lid heeft recht op één stem.

Ieder Effectief Lid beschikt over de mogelijkheid zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen door een ander Effectief Lid. Elk Effectief lid kan maximaal één ander Effectieve Lid vertegenwoordigen bij volmacht.

De Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen hebben het recht aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, doch beschikken daar louter over een adviserende stem.

Commissarissen hebben eveneens het recht om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering en desgevallend het recht om gehoord te worden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Derden kunnen, op hun vraag, de Algemene Vergadering slechts bijwonen, al dan niet met spreekrecht, mits de voorafgaande goedkeuring vanwege de Algemene Vergadering. Derden kunnen ook de Algemene Vergadering bijwonen op uitnodiging, al dan niet met spreekrecht, van het Bestuursorgaan of van de Algemene Vergadering.

Artikel 11 – Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren in het bijzonder:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en afzetting van de Bestuurders, en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de benoeming en de afzetting van de Commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 • de kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris, alsook in voorkomend geval het instellen van de Verenigingsvordering tegen de Bestuurders en Commissarissen;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 • de goedkeuring van de jaarlijkse algemene beleidsverklaring, opgemaakt door het Bestuursorgaan;
 • de uitsluiting van de Effectieve Leden, de Aangesloten Leden - huisartsen/natuurlijke personen, de Aangesloten Leden - studenten, de Aangesloten Leden - huisartsenkringen, de Aangesloten Leden - andere zorgverleners en de Aangesloten Leden - ereleden;
 • de ontbinding van de Vereniging;
 • de omzetting van de Vereniging in een IVZW (internationale vereniging zonder winstoogmerk), een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen;
 • het aangaan, het bestendigen of het beëindigen van tijdige of langdurige verbintenissen met andere (beroeps-)verenigingen inzake syndicale representativiteit.

Artikel 12 – Bijeenkomsten en oproeping

12.1. Bijeenkomsten

De Algemene Vergadering komt minimaal twee keer per jaar bijeen. De Algemene Vergadering, waarop de jaarrekening en begroting ter goedkeuring worden voorgelegd, vindt plaats ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden op een door het Bestuursorgaan te bepalen plaats en datum.

Indien de wetgeving het toelaat kan de Algemene Vergadering doorgaan via een elektronisch communicatiemiddel op voorwaarde dat het aanwezigheidsquorum bevestigd kan worden bij de start van de vergadering en de wijze van vergadering genotuleerd wordt, evenals het aantal stemmen bij elk van de genomen besluiten en de eventuele (technische) moeilijkheden die zijn opgetreden bij de elektronische beraadslaging.

Het Bestuursorgaan kan het oproepingsrecht desgevallend delegeren aan één of meerdere bestuurders.

Te allen tijde kan het Bestuursorgaan een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist.

Het Bestuursorgaan is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de Effectieve Leden hiertoe schriftelijk verzoekt. In dit laatste geval moet het Bestuursorgaan binnen de maand gevolg geven aan dit verzoek. De agenda van de aldus bijeengeroepen Algemene Vergadering zal de door de verzoekende Effectieve Leden aangebrachte agendapunten bevatten. De oproeping moet tevens de redenen bevatten waarom tot de oproeping is overgegaan.

12.2. Oproeping

De oproeping gebeurt schriftelijk per e-mail, fax, gewone brief of aangetekend schrijven (op het laatst aan het Bestuursorgaan meegedeelde nummer of adres) ten minste vijftien dagen voor de Algemene Vergadering, aan:

 • de Effectieve Leden,
 • de Bestuurders,
 • in voorkomend geval de Commissaris(sen).

De oproeping bevat de dag, het uur en de plaats waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden, alsook de agenda. De agenda wordt opgesteld zoals bepaald in het Intern Reglement. De Algemene Vergadering kan op verzoek stemmen over het toepassen van de geheime stemming. De modaliteiten hiervoor worden omschreven in het Intern Reglement.

Punten die niet op de agenda van de Algemene Vergadering werden opgenomen, kunnen enkel worden behandeld indien alle leden aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met een afwijking. 

De Aangesloten Leden zullen door het Bestuursorgaan eveneens in kennis worden gesteld van de te houden Algemene Vergadering op een door het Bestuursorgaan te bepalen wijze, doch steeds met de uitdrukkelijke vermelding dat de Aangesloten Leden op deze vergadering enkel een raadgevende stem hebben.

In geval van een buitengewone Algemene Vergadering moet de oproeping tevens de redenen bevatten waarom tot de oproeping is overgegaan.

Artikel 13 – Quorum en stemmingen

Onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen, gebeuren alle stemmingen van de Algemene Vergadering in principe in twee opeenvolgende Algemene Vergaderingen, tenzij op de eerste Algemene Vergadering een tweederdemeerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden wordt behaald. Behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden nietige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. 

De beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook de beslissing tot goedkeuring van de jaarlijkse algemene beleidsverklaring, opgemaakt door het Bestuursorgaan, dient steeds te worden genomen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden.

In geval van een statutenwijziging of uitsluiting van een Lid van de Algemene Vergadering worden enkel de uitgebrachte stemmen meegeteld. De nietige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend. Er kan enkel tot een statutenwijziging of uitsluiting van een Lid besloten worden, wanneer minstens twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe Algemene Vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De tweede Vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste Vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn na de tweede Vergadering over dit onderwerp.

De Vereniging streeft er blijvend naar de mening van een zo breed mogelijke basis van de ledengroep op een zo correct mogelijke en zo nodig genuanceerde wijze weer te geven, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de minderheden. Om deze reden kan door het Bestuursorgaan of de Algemene Vergadering beslist worden een Comité op te richten. Het Bestuursorgaan of de Algemene Vergadering kan beslissen, zo zij dit nodig acht, dit Comité de opdracht te geven de wijze van democratische besluitvorming in de omschreven situatie grondig te bestuderen. Voor elke bevraging van de basis (waaronder referenda, ledenenquêtes, kiessystemen, e.d.) ziet dit Comité, van zodra opgericht, toe of het principe van een maximaal democratisch, transparant en proportioneel systeem zoveel mogelijk wordt gerespecteerd en ziet het eveneens toe, in de mate van het praktisch haalbare, of er voldoende rekening wordt gehouden met de meningen van minderheden, zonder de belangen van de meerderheid te schaden.

Een Effectief Lid kan zich op de Algemene Vergadering door een ander Effectief Lid laten vertegenwoordigen. Een Effectief Lid kan maximaal één ander Effectieve Lid vertegenwoordigen. Het akkoord van het te vertegenwoordigen Effectief Lid dient voorafgaandelijk schriftelijk gegeven te zijn.

Artikel 14 – Notulering

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen. Het register van de notulen wordt op de zetel van de Vereniging bewaard. Voormeld register kan worden ingezien door de Effectieve en Aangesloten Leden van de Vereniging overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Op beslissing van de Algemene Vergadering zal het Bestuursorgaan desgevallend de besluiten van de Algemene Vergadering aan de Effectieve Leden, de Aangesloten Leden en/of derden kenbaar maken indien de besluiten een gevolg kunnen hebben op de continuïteit van de Vereniging. De wijze waarop wordt omschreven in het Intern Reglement.

TlTEL IV: BESTUURSORGAAN - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15 – Samenstelling en aantal

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit maximaal vijftien Bestuurders. Het  aantal Bestuurders moet in ieder geval lager zijn dan het aantal Effectieve Leden van de Vereniging.

Artikel 16 – Benoeming van de Bestuurders en duur van het mandaat

16.1. Benoeming en ontslag

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Bestuurders zijn steeds herbenoembaar, met dien verstande dat de herbenoeming van een Bestuurder er niet toe mag leiden dat de betrokken Bestuurder gedurende meer dan twaalf jaar aaneensluitend het mandaat van Bestuurder van de Vereniging zou uitoefenen.

De Vereniging laat toe dat externe Bestuurders verkozen worden omwille van hun expertise.

De meerderheid van de Bestuurders moet steeds uit effectieve leden van de Algemene Vergadering worden benoemd. De externe bestuurders hebben dezelfde rechten en plichten als Bestuurders. 
De kandidaturen voor het mandaat van Bestuurder worden schriftelijk gericht aan de Voorzitter van het Bestuursorgaan, ten laatste drie weken vóór de Algemene Vergadering. De verdere modaliteiten van de verkiezingen van de leden van het Bestuursorgaan zullen nader worden uitgewerkt in het Intern Reglement, zoals opgemaakt door het Bestuursorgaan en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

De Voorzitter van het Bestuursorgaan draagt, na hieromtrent het binnen het Bestuursorgaan opgerichte Kiescomité te hebben gehoord, de Kandidaat-Bestuurder(s) voor aan de Algemene Vergadering.

Uiterlijk twee maanden na de bestuursverkiezingen verkiest het Bestuursorgaan onder haar leden een Voorzitter, die, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van het Bestuursorgaan, slechts de statutair voorziene bevoegdheden zal kennen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende Bestuurders conform artikel 9:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het recht een nieuwe Bestuurder te coöpteren. 

De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde Bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging volbrengt de gecoöpteerde Bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan een bevestiging door de Algemene Vergadering eindigt het mandaat van de gecoöpteerde Bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

16.2. Duur van het mandaat

De Bestuurders worden in principe benoemd voor vier jaar, met uitzondering van de benoeming van de Bestuurders op de Algemene Vergadering van 16 juni 2007, waarbij de helft van de Bestuurders, met dien verstande dat er wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde bovenliggende geheel getal, benoemd wordt voor twee jaar. 

De Bestuurders zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. De afzetting van een Bestuurder zal gebeuren met een tweederdemeerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden. De Algemene Vergadering kan hiertoe echter slechts beslissen mits op de betrokken Algemene Vergadering twee derde van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De betrokken Bestuurder heeft het recht gehoord te worden.

Elke Bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen als Lid van het Bestuursorgaan zonder dat dit diens ontslag als Effectief of Lid hoeft te betekenen, mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan.

Indien het mandaat van één of meerdere Bestuurders vroegtijdig wordt beëindigd, moet het Bestuursorgaan binnen een redelijke termijn de Algemene Vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de betrokken Bestuurder(s) te voorzien, voor de nog lopende duur van het vervallen mandaat.

Artikel 17 – Bezoldiging

Zoals wettelijk bepaald, is een besluit van de Algemene Vergadering vereist voor de bezoldiging van de Bestuurder. Het Bestuursorgaan kan hiervoor een voorstel uitwerken en voorleggen aan de Algemene Vergadering. De verdere modaliteiten worden bepaald in het Intern Reglement.

Artikel 18 – Quorum en stemmingen

Het Bestuursorgaan handelt als college en beslist, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, bij gewone meerderheid. Behoudens andersluidende statutaire bepalingen worden nietige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. Om geldig te kunnen vergaderen dient steeds een meerderheid van de Bestuurders aanwezig te zijn. De aanwezigheid kan fysiek of online zijn, zoals gestipuleerd in artikel 19.

De goedkeuring en de wijziging van het Intern Reglement van het Bestuursorgaan vereist een tweederdemeerderheid.

Een Bestuurder kan zich op de vergadering van het Bestuursorgaan door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen. Een Bestuurder mag slechts één andere Bestuurder vertegenwoordigen. Het akkoord van de te vertegenwoordigen Bestuurder dient voorafgaandelijk schriftelijk gegeven te zijn.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. De Voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de Voorzitter en de Bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.

Artikel 19 – Beraadslaging

Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van het Bestuursorgaan of door drie Bestuurders gezamenlijk handelend, ten laatste acht dagen voor de vergadering. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per e-mail, fax, gewone brief of aangetekend schrijven (op het laatst aan het Bestuursorgaan meegedeelde nummer of adres).

Het Bestuursorgaan kan beraadslagen via een elektronisch communicatiemiddel op voorwaarde dat het aanwezigheidsquorum bevestigd kan worden bij de start van de vergadering en de wijze van vergadering genotuleerd wordt, evenals het aantal stemmen bij elk van de genomen besluiten en de eventuele (technische) moeilijkheden die zijn opgetreden bij de elektronische beraadslaging.

Indien in toepassing van artikel 24 van onderhavige statuten een Algemeen Directeur werd aangesteld, dient deze evenzeer te worden uitgenodigd op de betrokken vergadering van het Bestuursorgaan, zij het dat de Algemeen Directeur op de betrokken vergadering slechts een raadgevende stem zal hebben.

De Voorzitter, of bij zijn afwezigheid de Ondervoorzitter (indien meerdere Ondervoorzitters de oudste), zit de vergadering van het Bestuursorgaan voor.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging dit vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan worden meegedeeld per e-mail, fax of gewone brief. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 20 – Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor de Algemene Vergadering conform de wettelijke bepalingen ter zake exclusief bevoegd is.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om het Intern Reglement en de verkiezingsprocedure vast te leggen. De laatste versie van het Intern Reglement bevindt zich op het zeteladres. 

Artikel 21 - Vertegenwoordiging

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee Bestuurders die hiertoe gezamenlijk handelen.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Bestuurder kan te allen tijde worden ingetrokken door een gemotiveerde beslissing van het Bestuursorgaan.

Vrijwillige ontslagname dient te gebeuren bij aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan.

Artikel 22 – Belangenconflicten

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, dan dient de procedure zoals omschreven in artikel 9:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van niet-vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan behoort, dan dient deze Bestuurder de procedure na te leven zoals omschreven in het Intern Reglement.

Artikel 23 – Comités

Het Bestuursorgaan heeft het recht en de mogelijkheid één of meer raadgevende Comités op te richten teneinde de taken te vervullen die het Bestuursorgaan of de Statuten hen opdragen, op voorwaarde dat deze taken niet door de wet zijn verboden.

De Comités handelen onder de bevoegdheid en de controle van het Bestuursorgaan. Elk Comité moet schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan heeft het recht om de Leden van deze Comités op elk ogenblik te ontslaan.

Deze Comités beraadslagen volgens hetgeen bepaald is in artikel 19 van onderhavige statuten.

TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 24 – Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat het Dagelijks Bestuur betreft, kan door het Bestuursorgaan worden gedelegeerd aan de Algemeen Directeur, die hiertoe alleen handelt.

Overeenkomstig artikel 9:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het Dagelijks Bestuur zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het maximumbedrag waarop beslissing mag genomen worden door het Dagelijks Bestuur zonder akkoord van het Bestuursorgaan, bedraagt € 25.000 (vijfentwintigduizend euro).

Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het invullen van het Dagelijks Bestuur en bepaalt de bevoegdheid, aanstelling en ontslag, kwijting en duur van het mandaat van de Algemeen Directeur.

De Algemeen Directeur mag echter in geen geval deel uitmaken van het Bestuursorgaan. Indien een lid van het Bestuursorgaan tot Algemeen Directeur wordt benoemd, dient deze voorafgaandelijk ontslag te nemen als Bestuurder van de Vereniging.

TITEL VI: BEGROTINGEN - REKENINGEN - CONTROLE

Artikel 25 – Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Artikel 26 – Jaarrekening en begroting

De boekhouding van de Vereniging wordt gevoerd conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Bij het einde van elk boekjaar sluit het Bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen boekjaar af en maakt het Bestuursorgaan de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar op, conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar slechts kan goedkeuren mits een tweederdemeerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden.

Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de Bestuurders en, desgevallend, de Commissaris.

Artikel 27 – Commissaris

Indien en in de mate dat de wet de Vereniging hiertoe zou verplichten, zal de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren een Commissaris benoemen.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28 – Ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot de ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

Artikel 29 – Vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging of verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke verenigingen voormelde vereffeningssaldi zullen worden overgedragen.

TITEL VIII: VARIA

Artikel 30

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toepasselijk, alsook de algemene wettelijke bepalingen, het Intern Reglement en de gebruiken ter zake.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
25 feb 2021