Oproep artsen voor de Vlaamse toeleidingscommissie (VAPH)

Vacature geplaatst op 13 jan 2021

Functie
Huisarts
Functie titel
Artsen voor deelname aan Vlaamse Toeleidingscommissie
Type samenwerking
Overeen te komen
Type contract
Tijdelijke functie
Adres

Vlaams agentschap voor personen met een handicap
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Interesse in deze vacature?

Team
Prioritering
Functie omschrijving
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is op zoek naar gemotiveerde artsen die willen zetelen in de Vlaamse toeleidingscommissie, de commissie die onder andere oordeelt over de erkenning van de handicap. Bent u arts en heeft u ervaring in de sector van personen met een handicap of heeft u interesse in de sector? Dan is het VAPH naar u op zoek en bent u de geschikte persoon om zich kandidaat te stellen!

 

Bevoegdheid van de commissie

De commissie beslist over de aanwezigheid van een handicap. Om deze beslissing te nemen, bekijkt u samen met de andere commissieleden of een persoon een of meerdere stoornissen heeft die leiden tot ernstige en langdurige beperkingen en participatieproblemen. Het oordelen over de erkenning van de handicap gebeurt zowel bij dossiers waarin een persoonsvolgend budget wordt aangevraagd als bij dossiers waarin hulpmiddelen of aanpassingen worden aangevraagd. De bespreking van de dossiers gebeurt steeds multidisciplinair, waarbij de verschillende expertises of invalshoeken van de commissieleden gecombineerd worden. Voor de beoordeling van de handicap betekent de aanwezigheid van een arts een belangrijke meerwaarde.

 

Werking van de commissie

De commissie vergadert in aanwezigheid van minstens drie leden, een voorzitter en een notulist. De voorzitter en de notulist hebben echter geen stemrecht bij het beslissen over de aanvragen. De aanwezige leden, die wel stemgerechtigd zijn, kunnen zowel professioneel deskundigen (personen met werkervaring in de sector van personen met een handicap), ervaringsdeskundigen (personen met een dagelijkse, persoonlijke link met personen met een handicap) als VAPH-medewerkers zijn. Bij elke vergadering is, naast een sociale discipline, ook minstens één arts aanwezig voor dossiers waarin de erkenning van de handicap wordt beoordeeld.  Omwille van de corona-maatregelen worden alle vergaderingen momenteel digitaal georganiseerd (via een videoconferentie). Deze digitale werkwijze zal gedurende de eerste jaarhelft van 2021 behouden blijven. Nadien wordt opnieuw nagegaan of een alternatieve manier van vergaderen mogelijk en/of wenselijk is.  Voorafgaand aan elke vergadering ontvangen de commissieleden, via een digitaal platform, een overzicht van de geagendeerde dossiers. Per dossier kan via dit platform de aangeleverde informatie geraadpleegd worden die relevant is voor de beoordeling. Er wordt van elk commissielid verwacht dat deze informatie voorafgaand aan de vergadering wordt doorgenomen en dat de beoordeling van het dossier wordt voorbereid.  Per provincie worden de commissievergaderingen gemiddeld tweewekelijks georganiseerd. De vergaderingen vinden steeds plaats op donderdagvoormiddag, met uitzondering van de provincie Oost-Vlaanderen (vergaderingen op maandagvoormiddag). Een volledige vergadering duurt ca. 4u, het gedeelte waarbij een arts vereist is, duurt gemiddeld 2u. Wie aan een vergadering deelneemt, ontvangt een zitpenning van € 85 (geïndexeerd bedrag: € 88,43), met een maximum van 40 zitpenningen per jaar.    Wie zoeken we? Beschikt u over een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of master in de geneeskunde? Beschikt u over een ruim empatisch vermogen ten aanzien van verschillende doelgroepen, leeftijdscategorieën en sociale situaties? Bent u in de mogelijkheid om vanuit een brede maatschappelijke kijk objectief te reflecteren over de aanvragen die beoordeeld worden en bent u  bereid om gemotiveerde keuzes te maken binnen het voorziene regelgevende kader? Dan bent u de persoon die wij zoeken!  Wilt u zich graag kandidaat stellen om te zetelen in de commissie, stuur dan tegen 21 februari 2021 een schriftelijke motivatie en uw cv naar prioritering@vaph.be.  Wanneer u zich kandidaat stelt, wordt uitgegaan van een tweewekelijkse deelnamefrequentie. Deze frequentie kan echter in onderling overleg verder afgestemd worden. Vermits de vergaderingen digitaal georganiseerd worden, is het mogelijk om in een andere provincie te zetelen dan de commissie uit de provincie van uw eigen woonplaats. Indien u dit wenst, kunt u ook in meerdere commissies ingeschakeld worden. Voor alle kandidaten wordt een persoonlijk gesprek voorzien ter kennismaking en om de commissiewerking verder toe te lichten. Uw opleiding tot commissielid gebeurt aan de hand van een digitale opleiding (door te nemen op een moment naar keuze) in combinatie met gerichte vragenmomenten om uw bijkomende vragen te beantwoorden.  
Over de praktijk
Het VAPH werkt mee aan de uitvoering van het beleid voor personen met een handicap en ondersteunt daarbij initiatieven om personen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan het dagelijkse maatschappelijke leven. Zo stelt het VAPH persoonsvolgende budgetten (PVB) ter beschikking voor meerderjarigen, waarmee zij zelf hun gewenste ondersteuning kunnen financieren en organiseren. Het VAPH biedt naast het persoonsvolgend budget ook tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of de wagen. Tot slot zet het VAPH ook in op rechtstreeks toegankelijke hulp (laagdrempelige handicapspecifieke begeleiding, dagopvang en verblijf).  De hoofdzetel van het VAPH bevindt zich in Brussel maar er zijn ook provinciale kantoren in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. Binnen deze provinciale kantoren worden aanvragen van een persoonsvolgend budget en aanvragen van een hulpmiddel of een aanpassing aan woning of wagen behandeld. Bij de beoordeling van deze aanvragen doet het VAPH beroep op een beslissingscommissie die oordeelt over de erkenning van de handicap. Het VAPH is nog op zoek naar extra leden om deze commissie te versterken. www.vaph.be
Wachtdienstregeling & werktijden
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/artsen-voor-deelname-adviserende-commissies-handicap-d76202 Hebt u nog vragen? Mail dan naar prioritering@vaph.be en wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord.