Domus Medica zoekt: Senior-arts Expertisedomein Psychosociale Zorg

Vacature geplaatst op 16 sep 2021

Functie
Andere
Functie titel
Senior-arts Expertisedomein Psychosociale Zorg
Type samenwerking
Deeltijds
Type contract
Anders
Adres

Domus Medica vzw
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen
België

Interesse in deze vacature?

Charlotte
Sercu
Functie omschrijving

Als senior arts adviseer en ondersteun je de expertisedomeinverantwoordelijke en de groep experten van het expertisedomein. Dit zowel in de uitbouw van het expertisedomein (visie, missie, strategische en operationele doelstellingen) als bij de uitwerking van projecten. Dit vanuit een toekomstgericht beeld van de huisartsgeneeskunde. 

Expertisedomein

Het geheel van de expertisedomeinen is de dienst die de werking van Domus Medica inhoudelijk sturing geeft en ondersteunt. Dit met achtergrondkennis, via participatie van huisartsen, netwerking, studie- en discussiebijeenkomsten, enzovoort. Domus Medica omvat 8 domeinen die zich in de eerste plaats richten op samenwerking, participatie en open dialoog. Dit om huisartsen toekomstgericht zorginhoudelijk en zorg organisatorisch te ondersteunen in hun streven naar kwalitatieve zorg. 

 • Samenwerking: we werken verder aan een structurele uitwisseling tussen de verschillende expertisedomeinen. Daarnaast stimuleren we de verdere samenwerking tussen verschillende actoren in de gezondheidszorg.
 • Participatie: het kennisdomein laat leden via participatie deelnemen aan de voorbereiding van standpunten, analyses,… Daarnaast neemt het expertisedomein actief deel aan overleg op de verschillende beleidsniveaus.
 • Open dialoog: het kennisdomein verdedigt de belangen van huisartsen via een open dialoog en samenwerking 
 • Toekomstgericht: we zien de huisarts als onmisbare schakel in de gezondheidszorg zien en nemen hiertoe de nodige initiatieven. Het expertisedomein volgt de trends en evoluties in de gezondheidszorg nauwgezet op. 

Expertisedomein psychosociale zorg

Het expertisedomein psychosociale zorg neemt hierbinnen de rol op zich om huisartsen te ondersteunen in het bieden van kwalitatieve psychosociale zorg. Dit in nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnsactoren, vanuit een geïntegreerde benadering van zorg met de quintable aim als toetssteen voor alle acties en beslissingen. Hierbij vormt het standpunt psychosociale zorg van Domus Medica een leidraad. 

Het expertisedomein zet in op het vertalen van haar visie op zorg naar concrete doelstellingen en acties op de verschillende niveau van zorgorganisatie. Het tracht bij te dragen aan de realisatie van randvoorwaarden (financiering, gegevensregistratie, gegevensdeling, enz.), investeert in samenwerking op mesoniveau (ELZ, netwerken GGZ, buurniveau), in praktijkondersteuning, en in het ondersteunen van huisartsen bij het verwerven van zorginhoudelijke kennis en vaardigheden.

Kennis en ervaring

 • Erkend huisarts
 • Duidelijke expertise op vlak van psychosociale zorg
 • Inzicht en (een brede) ervaring met programma-en projectwerking

Competenties

 • Vanuit zijn/haar ervaring een toekomstvisie en strategie kunnen ontwikkelen m.b.t. psychosociale zorg  en zo uitwerken en bijsturen van het beleidsplan in samenwerking met de expertisedomeinverantwoordelijke en de leden van het expertisedomein
 • Bezitten van een duidelijke voorkennis van het gezondheidszorgbeleid
 • Gedreven leiderstype met een sterk coördinatievermogen om vanuit een holistische aanpak vooropgestelde veranderingen daadwerkelijk op het terrein te kunnen organiseren en realiseren op (middel)lange termijn rekening houdend met de samenhang en complexiteit van diverse deelfacetten  
 • Conceptueel en ook analytisch kunnen denken, gekoppeld aan een synthetisch vermogen  
 • Helikopterview om het grotere geheel en de samenhang tussen de onderdelen te zien en gepast te beheren
 • Lange termijn doelstellingen nastreven zonder resultaten op korte termijn uit het oog te verliezen
 • Aansturen, opvolgen en bijsturen van  om concrete resultaten te bereiken en veranderingen te realiseren
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een uitgebreid netwerk
 • Communicatief sterk (in alle facetten, voor alle niveaus van gesprekspartners), goede vergader- en presentatietechnieken naar diverse doelgroepen

Tijdsinvestering

Duidelijke afstemming met de expertisedomeinverantwoordelijke en directie is nodig daarom wordt minstens

 • 1x per week overleg met de expertisedomeinverantwoordelijke ingepland
 • 1 x per 2 maand overleg met het expertisedomein psychosociale zorg ingepland

Kandidatuur indienen

U kunt zich kandidaat stellen door uw CV en motivatiebrief per e-mail te sturen naar charlotte.sercu@domusmedica.be.