Arbeidsongeschiktheid

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige (eveneens als meewerkende echtgen(o)t(e)) hebt u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, recht op een uitkering van het ziekenfonds. De uitkering wordt toegekend vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De aangifte van arbeidsongeschiktheid dient binnen de 28 dagen bij het ziekenfonds te gebeuren. Indien de aangifte gebeurt buiten de termijn van 28 dagen, houdt het ziekenfonds 10% van de uitkeringen tot de datum van de laattijdige aangifte in.

 

Stopzetting persoonlijke activiteit

Als arbeidsongeschikt erkende zelfstandige mag u geen taken meer waarnemen in uw praktijk. De praktijk zelf moet niet stopgezet worden, maar voortzetting moet dan wel door andere personen gebeuren.

De adviserende geneesheer kan de toelating geven om een deel van uw beroepsactiviteiten te hervatten in het kader van een medisch deeltijdse activiteit. Deze toelating kan worden verleend:

  • vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid
  • voor een periode van zes maanden, met behoud van uitkeringen
  • voor twee bijkomende periodes van elk zes maanden, met recht op uitkeringen aan 90%
  • in bepaalde gevallen voor een langere periode mits goedkeuring van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het Riziv
  • mits voorafgaand akkoord van de adviserende geneesheer

Let wel: deze activiteit geeft aanleiding tot betaling van sociale bijdragen.

Bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid (>12 maanden) overweegt u het volgende:

  • indien u elke verdere praktijkvoering stopzet (stopzetting of contractuele overname van de gehele praktijk door andere huisarts), vraagt u een gelijkstelling bij het sociaal verzekeringsfonds. Hierdoor blijft u gerechtigd op kinderbijslagen (verhoogd bij arbeidsongeschikte zelfstandige), ziekteverzekering en pensioen zonder betaling van sociale bijdragen.
  • aanvraag verhoogd kindergeld bij het sociaal verzekeringsfonds
  • eventueel aanvraag tegemoetkoming als gehandicapte via het gemeentehuis (formulier 3 en 4)