Checklist: opstarten als zelfstandige huisarts

Erkenning als huisarts

Vanaf 3 maanden voor het einde van je master kan je je erkenning bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvragen.

Volgende documenten dien je via mail te versturen naar huisartsen@vlaanderen.be

 • Ingevuld en ondertekend formulier voor de aanvraag van de erkenning
 • Attest inschrijving Orde der artsen (mag niet ouder dan 3 maanden zijn) op te vragen bij de provinciale raad van de provincie waar je je laatstejaarsstage loopt
 • Diploma master in de huisartsgeneeskunde (of een (voorlopig) attest van de universiteit dat je dat diploma behaald hebt, of een ander bewijsstuk dat aantoont dat je aan de algemene erkenningscriteria i.v.m. de theoretische opleiding voldoet

Verstuur je aanvraag in één pdf en vermeld in het onderwerp jouw beroep en/of specialiteit.

Van zodra het RIZIV je op de hoogte brengt, kan je je nieuw RIZIV-nummer (003/004) gebruiken en het desbetreffend tarief toepassen. Tot op het moment van erkenning als "erkend huisarts" blijf je werken met je oude RIZIV-nummer (005/006). 

Accreditering

Accreditering is de erkenning van jouw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (lokale kwaliteitsgroep – LOK), met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg op peil te houden. 

Als beginnend arts kom je in aanmerking voor een voorlopige accreditering van één jaar. Voorlopige accreditering kan je aanvragen gelijktijdig met of binnen de drie maanden na je aanvraag tot erkenning.

Je voorlopige accreditering kan je aanvragen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.  Na dat jaar kan je je accreditering met drie jaar verlengen als je jaarlijks voldoet aan o.a. de voorwaarden voor gevestigde artsen

 • Minstens 20 credit points (CP’s) ontvangen door het volgen van navormingen die erkend zijn in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen waarvan minstens 3 CP’s in de rubriek ethiek economie. 
 • Deelnemen aan minstens 2 sessies van de LOK waarin je  bent ingeschreven. 
 • Een activiteitsdrempel van gemiddeld minstens 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken) behalen, dus 1.250 per jaar.  

Als geaccrediteerd huisarts ontvang je jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van je vormingskosten dekt.  

Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Elke zelfstandige zorgverlener moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit is een databank van alle Belgische ondernemers. Na aanmelding bij een ondernemingsloket ontvang je een ondernemingsnummer.  De inschrijvingsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Wanneer je een praktijk begint als:

 • natuurlijk persoon, moet je zelf de nodige stappen zetten via een erkend ondernemingsloket of  via je boekhouder
 • rechtspersoon (nv, bv,...), zorgt de notaris voor de inschrijving bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de FOD Justitie en het versturen ervan naar het Belgisch Staatsblad.

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Iedereen die in België een inkomen verwerft, moet een deel van zijn inkomsten afstaan aan de sociale zekerheid. In ruil daarvoor geniet je van een aantal sociale rechten, zoals kinderbijslag, gezondheidszorg, uitkering bij ziekte en pensioen, enzovoort. 

Bij werknemers worden de sociale bijdragen automatisch van hun brutoloon afgehouden (RSZ-bijdrage). Als zelfstandige daarentegen moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze en dit uiterlijk op de dag van je start als zelfstandige. Je betaalt elk kwartaal sociale bijdragen welke afhankelijk zijn van je inkomsten.  

Het sociaal statuut

Indien je een geconventioneerde arts bent, kan je van een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als je actief blijft na opname van het wettelijk rustpensioen, dan krijg je een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. 

Het sociaal voordeel is, afhankelijk van je keuze, een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee je een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst of een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving. 

Voorwaarden om te genieten van het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname: 

 • (gedeeltelijk) toegetreden zijn tot het akkoord artsen-ziekenfondsen
 • Het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn;  
 • Je hebt een erkenning en RIZIV-nummer als huisarts 
 • Het hele jaar je activiteit in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.  
 • Je bent minimaal actief bezig 
 • In het geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling moet je contract ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft. 

Aansluiting bij een ziekenfonds

Wanneer je als zelfstandige of loontrekkende aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, ben je ook verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Een overzicht van de ziekenfondsen vindt u hier op de website van het RIZIV

Haio’s worden door een ziekenfonds beschouwd als loontrekkenden. Zodra je start als zelfstandig huisarts dien je deze wijziging mee te delen aan het ziekenfonds. 

Verzekeringen

Verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering waarborgt de contractuele en buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor alle lichamelijke of materiële schade aan derden voortgebracht uit je beroepsactiviteit (bijvoorbeeld een verkeerde behandeling geven, een patiënt laattijdig doorsturen naar een specialist, …). Als zelfstandige of loontrekkende ben je immers 20 jaar aansprakelijk voor elke (para)medische handeling. Ook wanneer je ondertussen verandert van werkgever, je activiteit als zorgverlener stopzet, met pensioen gaat of overlijdt (in dat geval kan de schadelijder zich richten tot je erfgenamen).  

Door te kiezen voor het systeem van het ‘schadeverwekkend feit’ zorg je ervoor dat je verzekerd bent voor de schade berokkend aan derden ingevolge prestaties die je uitvoerde tijdens de duur van het contract, zelfs indien de schade zich voordoet na afloop van de polis. 

Zorg ervoor dat je een verzekeringscontract afsluit en dat je aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel verzekert tot 5.000.000 euro en bij materiële schade tot 250.000 euro. Facultatieve extra waarborgen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een waarborg voor rechtsbijstand en/of agressie.  

Kies bij voorkeur voor een verzekeringscontract met zo weinig mogelijk uitsluitingen. Vermijd uitsluitingen zoals niet-deontologische handelingen, overbodige handelingen, verouderde technieken, onredelijke risico’s, enzovoort. 

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Bij ziekte of ongeval val je terug op de wettelijke sociale zekerheid: 

 • Als zelfstandige ontvang je geen uitkering tijdens de eerste 7 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Echter, heb je wel recht op een uitkering vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid indien je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. Binnen de 14 dagen na de start van je arbeidsongeschiktheid dient je arts een attest van arbeidsongeschiktheid met de juiste begindatum op te maken. Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie.  
 • Als loontrekkende val je vanaf de 2e maand ook terug op 60% van je loon, begrensd tot een bepaald plafond.  

Echter, volstaat de uitkering van de sociale zekerheid niet om bij ziekte of ongeval uw levensstandaard op hetzelfde niveau te houden. Om deze situatie te vermijden kan u beroep doen op het gewaarborgd inkomen.  

Het gewaarborgd inkomen betaalt een compenserende rente uit bij economische ongeschiktheid (afname van de fysieke vermogens om een beroepsactiviteit uit te oefenen) of fysiologische invaliditeit (medische beslissing waarbij de afname van de lichaamsvermogens wordt bevestigd).  

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een dekking voor de gehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Controleer in je voorwaarden of er ook een dekking geboden wordt voor de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Gedurende de periode waarin je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een terugbetaling van de bijdragen in evenredigheid met de graad van invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gebeurt de terugbetaling van de bijdrage tot de definitieve werkhervatting. 

Persoonlijke bijdragen voor de verzekering Gewaarborgd Inkomen zijn fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskosten die je een fiscale besparing opleveren. In dit geval worden de uitkeringen wel belast. Als geconventioneerd arts kan je de bijdrage ook financieren via de sociale voordelen van het RIZIV (niet fiscaal aftrekbaar). 

Verplichte en niet-verplichte verzekeringen

Verplichte verzekeringen Niet-verplichte verzekeringen
 • Arbeidsongevallen voor het personeel: door de wet verplicht 
 • BA Motorrijtuigen: door de wet verplicht 
 • Brandverzekering als huurder:  door de wet verplicht 
 • BA Objectieve Brand en Ontploffing : door de wet verplicht in bepaalde gevallen – raadpleeg uw verzekeraar. 
 • BA Beroep: op basis van deontologische verplichting door de Orde der artsen 
 • Gewaarborgd Inkomen: o.w.v. het risico van inkomensverlies door een  
 • arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte. 
 • Pensioenverzekeringen (bv. sociaal voordeel RIZIV) 
 • Waarborg Agressie: ter uitbreiding van uw  
 • individuele BA Beroep 
 • Rechtsbijstand: 
 • Vraag dit na bij je verzekeraar en breid uit indien nodig.  
 • BA Uitbating: 
 • Belangrijk in bepaalde situaties – raadpleeg uw verzekeraar. 
 • Ziektekostenverzekering: (hospitalisatieverzekering) 
 • BA privéleven (familiale): ter verzekering van de schade door jou en jouw gezinsleden aangebracht aan derden. 
 • Brandverzekering als eigenaar: ter bescherming van uw woning en inboedel tegen brand en aanverwante risico’s. 

 

Varia

Opening zakelijke rekening 

Een professionele rekening openen voor je beroepsinkomen en -uitgaven geniet altijd de voorkeur. Indien je dit niet doet, heeft de fiscus in principe toegang tot al je verrichtingen (wanneer je beroeps-en privébetalingsverkeer niet scheidt).  

Voor een vennootschap heb je altijd een aparte rekening nodig vermits het over een andere juridische entiteit gaat. De gelden die op deze rekening staan, behoren immers toe aan de vennootschap en niet aan de privépersoon.  

Instanties informeren m.b.t. wijziging contactgegevens

Aanvraag geneesmiddelenvoorschriftenboekjes en getuigschriften voor verstrekte hulp  

Vanaf 1 januari 2020 dien je geneesmiddelen verplicht elektronisch voor te schrijven. In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bij huisbezoeken) kan je nog voorschrijven op papier. Bij het voorschrijven op papier dien je gebruik te maken van het reglementair voorschriftmodel, en vermeld je je RIZIV-nummer in cijfers en in de vorm van een barcode. De nieuwe modellen van het papieren voorschrift zijn beschikbaar via de webtoepassing MyRiziv of kan je toevertrouwen aan een professionele drukker (Artsenkrant Docshop, JMW Printing).  

Via Medattest dien je zelf een nieuwe voorraad getuigschriften voor verstrekte hulp met je nieuw RIZIV-nummer (003/004 - houder van het EKG-attest) aan te vragen. Het getuigschrift voor verstrekte hulp (GHV) is het document dat de terugbetaling voor de patiënt door de ziekteverzekering mogelijk maakt. Hou er rekening mee dat je getuigschriften voor verstrekte hulp pas kan aanvragen indien je over een KBO-nummer beschikt