Auteurs

Voor de realisatie van deze aanbeveling werd een multidisciplinaire groep van auteurs samengesteld: Benoît Boland is internist geriater-epidemioloog aan de Université Catholique de Louvain La Neuve; Thierry Christiaens is huisarts, docent huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Gent en medewerker van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI); Geert Goderis is huisarts in Charleroi en wetenschappelijk medewerker van de Katholieke Universiteit Leuven; Frans Govaerts is huisarts in Willebroek en coördinator preventie van de Domus Medica; Hilde Philips is huisarts in Deurne en wetenschappelijk medewerker van de Universiteit Antwerpen; Frank Smeets is huisarts in Linter en lid van de afdeling preventie van de Domus Medica; Nathalie Van de Vyver is lid van de stuurgroep aanbevelingen van de Domus Medica en huisarts in Berchem; Dirk Van Duppen is huisarts in Deurne.

Tijdens de eerste auteursvergaderingen werden de klinische vragen geformuleerd over het algemene cardiovasculaire risicobeheer, de taakomschrijving van de huisarts hierin, de fysieke activiteit in cardiovasculair risicobeheer, stoppen met roken, medicamenteuze aanpak en follow-up van cardiovasculair risico. De verschillende topics werden verdeeld onder de auteurs, afhankelijk van hun bestaande expertise over het onderwerp. Elke auteur voerde zelf de zoekstrategie uit voor zijn onderwerp(en).

Literatuur

Om een antwoord te vinden op de verschillende onderzoeksvragen werd op een systematische wijze de literatuur onderzocht via de virtuele bibliotheek van CEBAM en OVID. Er werd gezocht naar systematische reviews, al dan niet met meta-analyse (Cochrane Database of Systematic Reviews) en kwaliteitsvolle aanbevelingen.
Vier internationaal erkende richtlijnontwikkelaars hebben een guideline over globaal cardiovasculair risico assessment and management, namelijk Prodigy, New Zealand Guidelines Group, Third European Task Force en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze guidelines vormden de basis van deze aanbeveling.

Toetsingen

Experttoetsing

Een eerste werktekst werd na goedkeuring van de stuurgroep aanbevelingen verstuurd naar een groep experts: huisartsen dr. Luc Seuntjens, dr. Bert Vaes, dr. Piet Vanden Bussche, dr. Rik Baeten, dr. Pierre Legat, cardiologen prof. Guy De Backer, dr. Michel Vandermotte, dr. Hans Van Brabandt, het NHG, het Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Dirk Dewolf en Piet Vandenbulcke. Vermelding als expert betekent niet dat iedere expert de aanbeveling op elk detail onderschrijft. De opmerkingen van de experts werden verwerkt in de tekst.

Veldtoetsing

De herwerkte tekst werd getoetst bij groepen huisartsen. Vier workshops vonden plaats tijdens de ‘Dag van de Aanbevelingen’ van Domus Medica vzw op 14 oktober 2006, waarin de conceptaanbeveling getoetst werd. Een bijkomende toetsing werd daarna gehouden in de Lok van Mortsel. Alle aanwezigen kregen ook de kans om via een schriftelijke vragenlijst hun bemerkingen over de aanbeveling te formuleren.

Redactie Huisarts Nu

De definitieve tekst werd in functie van de opmerkingen uit de toetsing aangepast en vervolgens aangeboden aan de redactie van Huisarts Nu. De bespreking ervan vond plaats op 19 december 2006. Er werden door de redactie geen majeure opmerkingen gemaakt.

Validatie

Na een laatste bewerking werd de aanbeveling voorgelegd aan de validatiecommissie van CEBAM.
De tekst zal jaarlijks worden geactualiseerd en wordt na vijf jaar volledig herzien. Bij de opvolging wordt vooral nagekeken of de sleutelboodschappen geen wijzigingen moeten ondergaan. Dit gebeurt op basis van een systematische literatuursearch in het afgelopen jaar. Bij deze literatuursearch worden dezelfde zoektermen gebruikt als bij de totstandkoming van deze aanbeveling. Enkel meta-analyses, systematische reviews en gecontroleerd onderzoek komen hiervoor in aanmerking.

De auteurs en de leden van de stuurgroep aanbevelingen hebben geen relaties met de farmaceutische industrie. Belangenconflicten zijn niet gekend.

 


Opmerkingen of vragen met betrekking tot deze aanbeveling kunnen worden gericht aan de Stuurgroep Aanbevelingen van Domus Medica vzw, Martine Goossens, Sint-Hubertusstraat 58, 2600 Berchem-Antwerpen, tel.: 03 281 16 16, fax: 03 218 51 84, e-mail: martine.goossens@domusmedica.be

 


Deze aanbeveling kwam tot stand onder de coördinatie van de stuurgroep Aanbevelingen van Domus Medica (prof. dr. Paul Van Royen, dr. An De Sutter, dr. Jan Michels, dr. Lieve Peremans, dr. Hilde Philips, dr. Kristien Dirven, dr. Frans Govaerts, dr. Nathalie Van de Vyver en Martine Goossens) en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.