Cardiovasculaire sterfte blijft de belangrijkste doodsoorzaak in België (10). In 2004 overleden in Vlaanderen 20 391 personen aan de gevolgen van een cardiovasculaire pathologie. Hun aandeel in de totale sterfte is 37% (11).
Het grootste deel van de cardiovasculaire sterfte wordt veroorzaakt door ischemische of coronaire hartziekten en cerebrovasculaire aandoeningen. Boven 85 jaar en dus vooral bij vrouwen wordt hartfalen belangrijker (12).
Door betere behandelingsmogelijkheden en meer preventie is het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep tot 69 jaar sterk gedaald. Door de stijgende levensverwachting in de laatste decennia is er op hogere leeftijd veel meer cardiovasculaire sterfte waardoor dit toch de belangrijkste doodsoorzaak blijft (13).

Morbiditeit door hart- en vaatziekten

Uit Belgische cijfers blijkt dat de incidentie van hart- en vaatziekten een gunstige evolutie kent (14). Volgens cijfers van het Intego-netwerk is de incidentie van CVA-TIA in Vlaanderen ongeveer 9 600 nieuwe gevallen per jaar. De incidentie van acuut myocardinfarct wordt geraamd op 7 500 per jaar (15).
Hartfalen is verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit vooral bij ouderen. In die groep vormt het de belangrijkste cardiale doodsoorzaak (16).
Bij een belangrijk deel van de Belgische bevolking zijn risicofactoren aanwezig die sterk verbonden zijn met het ontwikkelen van een cardiovasculaire ziekte:

  • Hypertensie: in de leeftijdsgroep van 25-65 jarigen heeft 43,7% van de Belgische mannen en 30,7% van de Belgische vrouwen een systolische bloeddruk >140 mmHg.
  • Hypercholesterolemie: in de leeftijdsgroep van 45-65 jarigen heeft 86,7% van de mannen en 85,8% van de vrouwen een totaalcholesterol hoger dan 190 mg/dl (17).
  • Diabetes mellitus type 2 gaat gepaard met micro- en macrovasculaire complicaties. Vier à vijf procent van de Belgische bevolking heeft diabetes en behoort hierdoor tot de groep van hoogrisicopatiënten voor cardiovasculaire complicaties. Men verwacht bovendien een aanzienlijke stijging van diabetes mellitus type 2 in de nabije toekomst (18).
  • Roken verhoogt in belangrijke mate het risico op coronaire hartziekten, CVA, abdominale aneurysma en perifeer arterieel lijden (19). Hoewel er in vergelijking met de jaren ’80 een daling is in het percentage rokers in België, is dit nu gestabiliseerd tussen 25 à 30% (20).