Consensusprocedure over integratie registratiesysteem in medisch dossier

Intrafamiliaal geweld (Partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmisbehandeling) is een frequent maar onderschat probleem. Huisartsen zijn weinig vertrouwd met deze materie, detecteren maar een fractie van de gevallen of de risicosituaties en zijn weinig actief in de opvolging. Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan instrumenten om de aanpak door huisartsen van intrafamiliaal geweld (IFG) te ondersteunen. Onder andere wordt gedacht aan het elektronisch medisch dossier (EMD) als instrument om de huisarts te ondersteunen in zijn taken.

Om huisartsen te ondersteunen bij de dossiervoering bij gevallen van intrafamiliaal geweld werd in eerdere fases van dit project in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een gebruiksvriendelijke online toepassing ontwikkeld en uitgetest: www.ifgeweld.be/reg .

Vervolgens wilden wij graag de mening leren kennen van huisartsen over de integratie van zulk een registratiesysteem in het medisch dossier. Dit gebeurt door middel van een Delphi-procedure.

In totaal namen 128 huisartsen deel aan de eerste ronde.

Zij gaven hun mening over 2 essentiële aspecten aangaande dit registratieproject: de manier van invoeren in het medisch dossier van klinische gegevens over situaties van intrafamiliaal geweld enerzijds. Anderzijds ook het delen van anonieme gegevens met bepaalde huisartsenorganisaties die deze gegevens op het niveau van de gehele beroepsgroep kunnen analyseren en feedback genereren met het oog op kwaliteitsbevordering.

Vooral aan Vlaamse kant werd een goede representativiteit behaald. Een grote meerderheid van de huisartsen ziet wel mogelijkheden in een specifieke module voor registratie van IFG, hetzij geïntegreerd in het EMD, hetzij online maar gekoppeld aan het EMD. Dit alles is wel gekoppeld aan voorwaarden betreffende beveiliging en privacy.

Dit alles staat uitvoerig beschreven in het rapport: Intrafamiliaal geweld 2008- 2009 Activiteiten ter opvolging van het project in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 18 nov 2008; Leo Pas, Lutgart De Deken, Kristof Hillemans, Ester Cornelis, Nathalie Claes,Koen Thomeer, Jan Van Schoenbeek, L. Peremans, Onderzoeksequipe Domus Medica i.s.m. Onderzoeksequipe ULB: Michel Roland, Anne Marie Offermans,  Nadine Kancelenbogen, Michel Dejonghe; Bijlage 5: Intrafamiliaal Geweld: Hoe noteren en registreren? pdf  Dossier en documentatieconcept intrafamiliaal geweld (167.23 kB)

De resultaten van de eerste ronde zijn ook te vinden via:  pdf  Resultaten Delphi ronde 1: Bevraging rond organisatie van registratiesysteem IFG (231.69 kB)

In de huidige fase waarover hier verder gerapporteerd wordt, wensen we dieper in te gaan op de suggesties en voorwaarden die de deelnemers aan de eerste ronde formuleerden om de aanvaardbaarheid van dit concept te vergroten.

Verdere consensusontwikkeling

De Tweede Delphi ronde werd afgewerkt en een gedetailleerd rapport opgemaakt. (Methode en resultaten 2de Delphi ronde.doc)

Ondanks het tweemaal aselect aanschrijven van de Franstalige collega’s werd maar een beperkte respons bekomen. De samenstelling van de respondenten groep werd uitvoerig beschreven.

De aanvaardbaarheid van de voorgestelde systemen blijkt onder de voorwaarden beschreven in het specifieke tussentijdsrapport, hoog bij de respondenten.

Weerhouden voorstel

Een centrale webservice wordt voorgesteld met als modaliteit die gegevens gestructureerd in te geven die niet in het dossier standaard haalbaar zijn

Gegevens worden anoniem getransfereerdegevens worden terug ingevoerd i.d.v.v. een certificaat met timestamp in dossier

Overleg met E-health en enkele software vendors vereist het licht herzien van de linking tussen bestaande dossiersystemen en een webservice (K Thomeer).

Indien de software meer gedetailleerde herinvoer wensen dienen ze zelf daartoe de nodige schikkingen te doen. Noodzakelijke parameters zullen mee opgenomen worden in het debat over JOEPIE formaat lopend met de software vendors (K Thomeer en P Burggraeve).

Recrutering als derde consensus ronde

Gezien de bijzondere inspanningen in de tweede ronde is het weinig waarschijnlijk dat in een derde ronde meer respons zou bekomen worden. Gezien de algemene positieve score op de vragen van tweede ronde is herformulering van het aanbod niet echt wenselijk.

Voorstel is de derde ronde te laten bestaan uit direct aanschrijven met weerhouden protocol voorstel voor de piloottest en een uitnodiging tot overleg hierover.

Dit voorstel wordt momenteel uitgewerkt en zal met ULB/SSMG equipe worden besproken.

Een uitnodiging tot deelname kan met name gestuurd worden aan die collega’s die in tweede ronde antwoordden mee te willen doen aan  piloottest