Een arts die opioïden voorschrijft, moet erover waken dat ze in de gepaste vorm en hoeveelheid worden voorgeschreven om zo overconsumptie en overdosering tegen te gaan. Dat zegt de Nationale Raad van de orde van Artsen in een recent advies.

Uit een recent onderzoek van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv blijkt dat er een onrustwekkende stijging is van het aantal gebruikers dat dagelijks een te hoge dosis opioïden neemt. Dit heeft een negatieve weerslag op de gezondheid van de gebruiker. Bovendien heeft dit gevolgen voor het welzijn van diens directe omgeving en voor de samenleving. Denken we maar aan arbeidsongeschiktheid, een toenemende criminaliteit en verkeersonveiligheid. Het heeft ook een negatieve impact op het budget van de ziekteverzekering.

“Bij het voorschrijven van verdovende middelen heeft de arts de morele en sociale plicht een preventieve en waakzame houding aan te nemen door de patiënt gezondheidsinformatie en vorming aan te bieden”, stelt de Nationale Raad in zijn advies. “De voorschrijvende arts wijst de patiënt onder meer op het verkeerde gebruik en misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden en op de risico's bij langdurig gebruik.” Een arts moet volgens de Orde vermijden opioïden voor te schrijven p eenvoudig verzoek van de patiënt. Hij moet zich er terdege van bewust zijn dat deze middelen fraudegevoelig zijn en bijgevolg op een medisch onverantwoorde manier kunnen worden aangewend, bijvoorbeeld voor het onderhouden van toxicomanie, voor het verhandelen van de middelen en voor eigen recreatief gebruik. De arts moet er ook over waken de opioïden voor te schrijven in de gepaste vorm en hoeveelheid om overconsumptie en overdosering tegen te gaan.

Dat wil niet zeggen dat de middelen helemaal niet meer kunnen worden voorgeschreven: “De behandeling van pijn kan het voorschrijven van stoffen die aanleiding kunnen geven tot gewenning en verslaving, rechtvaardigen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de pijn van kankerpatiënten en de chronische orthopedische en neuro-pathische pijnen. In deze laatste twee situaties moet het voorschrijven van opioïden met de grootste behoedzaamheid gebeuren.” Telkens een arts deze medicatie voorschrijft, moet hij dit zorgvuldig registreren in het medisch dossier. Om het overmatig gebruik van opioïden via medische shopping tegen te gaan, is het SUMEHR een doeltreffend instrument.