Op 18 december werd de conventie 2018-2019 onderhandeld en goedgekeurd tussen artsen en ziekenfondsen De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) wil in dit bericht meer uitleg geven omtrent de afspraken rond het GMD.

1. Waarom staat er iets over het GMD in de conventie?

Het GMD is een belangrijk instrument voor de organisatie van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. In 2016-2017 heeft de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) een studie uitgevoerd omtrent de kwaliteit van het GMD. Onder impuls van de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zijn deze aanbevelingen bestudeerd en worden een aantal aanbevelingen omgezet in effectief beleid.

2. Wat verandert er?

De geïntegreerde praktijkpremie zal gebruikt worden als instrument voor de verdere ontwikkeling van het GMD. De geïntegreerde praktijkpremie zal bestaan uit drie luiken:

  • Praktijktoelage.
  • Toelage voor goed gebruik van het GMD.
  • Toelage voor het gebruik van de E-health toepassingen.

De praktijktoelage wordt vastgesteld op 1.000 euro (onder dezelfde huidige voorwaarden). Dat bedrag kan verhoogd worden tot maximum 6.000 euro. Dit bedrag wordt als volgt opgesplitst:

  • 2.500€ bij goed gebruik van het GMD.
  • 2.500€ bij gebruik van E-health toepassingen.

3. Hoe wordt het bedrag van 2.500€ toegekend voor goed gebruik van het GMD?

Het bedrag zal toegekend worden op basis van een aantal indicatoren. Welke indicatoren dit juist zijn, is nog niet definitief beslist. In de conventie wordt onder andere aan volgende indicatoren gedacht: het gebruik van het medicatieschema, gebruik van EBM-Practicenet, opladen van Sumehrs,…

  • voor 2018 worden de indicatoren vastgelegd vòòr 1 april 2018
  • voor 2019 worden de indicatoren vastgelegd vòòr 31 december 2018.

De meetperiode zal verlopen vanaf 1 juli 2018 tot 31 december 2018. Voor 2019 is de meetperiode nog niet beslist.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zal mee onderhandelen omtrent de indicatoren en zal hier vooral oog hebben omtrent de performantie en haalbaarheid van de indicatoren. Vanuit de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zullen we hier regelmatig en tijdig over communiceren.

4. Hoe zit het met de automatische verlenging GMD?

Er zal in het voorjaar van 2018 door de NCAZ een onderzoek ingesteld worden onder welke voorwaarden de automatische verlenging mogelijk is. Het is de bedoeling dat er vòòr 30 juni 2018 een concreet voorstel wordt geformuleerd dat toelaat om vanaf 1 januari 2019 stapsgewijs voor bepaalde patiëntengroepen een vergoeding te voorzien voor het beheer van het GMD in geval van afwezigheid van een patiëntencontact in het voorafgaande jaar.

5. Wat is er nog beslist met betrekking tot het GMD?

  • Alle bevoegde zorgverleners zullen via MyCarenet kunnen nagaan wie de GMD houdende huisarts is van een patiënt en zal bij misbruik aan de Orde van Artsen worden gevraagd toe te zien op het respect van de deontologische regels bij het wijzigen van de houder van het GMD.
  • De verzekeringsinstellingen zullen hun leden voor wie geen GMD werd afgesloten informeren over de voordelen ervan. Bovendien zal de mogelijkheid worden onderzocht om het systeem van derde betalende te kunnen toepassen voor de verstrekkingen van de GMD houder.
  • De nodige initiatieven zullen worden genomen om het GMD in de loop van het akkoord op praktijkniveau te kunnen afsluiten en vergoeden.

Zie ook: