De voorbije maanden bereikten ons signalen over onduidelijkheden rond de uitbetaling van het eGMD. Een aantal artsen had de indruk dat de inkomsten gedaald waren; ook de overzichten in de softwarepakketten waren niet altijd overzichtelijk en de verschillende afschriften van de verzekeringsinstellingen zorgden ervoor dat het overzicht zoek was.

We zijn op zoek gegaan naar de oorzaken van deze problemen, wat niet eenvoudig was gezien de onduidelijkheid van het beschikbare materiaal met soms dubbels en fouten.

Een van de artsen uit de ICT-kennisgroep heeft geprobeerd de oefening te maken voor haar praktijk en is daar uiteindelijk in geslaagd. Met behulp van een verzekeringsinstelling hebben we een duidelijk overzicht kunnen krijgen van de GMD-patiënten van 2015, waarin was aangegeven welke GMDs waren uitbetaald in 2016 en welke niet. Zo kon een vergelijking gemaakt worden met het jaar ervoor, en een lijst van patiënten worden geïdentificeerd waarvoor geen uitbetaling is gebeurd in 2016.

Verdere analyse van deze patiëntengroep wees uit dat een deel van die patiënten, ongeveer de helft, niet was langs geweest in 2016. Er was echter ook een groep patiënten waarvan de arts wist dat ze wel waren langs geweest in 2016 en er toch geen betaling is gebeurd. In deze gevallen betrof het hoogstwaarschijnlijk patiënten die geen getuigschrift hebben binnengebracht. In dit voorbeeld over een beperkt deel van de patiënten, verzekerd bij een bepaald ziekenfonds werden ongeveer 10% van de patiënten met GMD in 2015, niet gezien in 2016. Ook 10% bracht voorlopig (mei 2017) geen attest binnen, hoewel er wel een contact was in 2016.

Analyse

Het niet binnenbrengen van een getuigschrift door de patiënt is geen uniek probleem voor de situatie rond het eGMD. Wel waren er in bepaalde situaties met de papieren versies manieren om deze problematiek op te vangen. Zo is het verschil in inkomsten met 2015 in deze praktijk voor een stuk te verklaren doordat men als arts voorheen 102771 en de bijbehorende raadpleging systematisch op één attest had gezet. In dat geval kwam de uitbetaling GMD steeds in orde doordat het attest van de eerste raadpleging zo door de arts zelf werd binnengebracht. Artsen die beide apart attesteerden, hadden ook voor 2016 inkomstenverlies als de patiënt zijn attest niet binnenbracht.

Het aantal patiënten dat het attest niet binnenbrengt, zal van praktijk tot praktijk verschillen, alsook de mate waarin men GMD-uitbetalingen misloopt door onoplettendheid van de patiënt. Toch is dit een probleem met een mogelijk significante impact, met daarnaast ook het maatschappelijk probleem dat sommige patiënten zich niet bewust zijn van de terugbetaling bij binnenbrengen van een attest bij een verzekeringsinstelling. Er dient gezocht te worden naar oplossingen die deze problematiek kunnen ondervangen.

Oplossing

We vragen om voor de resterende maanden van 2017 bij een eerste contact het gebruik van efact toe te staan, dit om de uitbetaling van het GMD te garanderen. Dit dient gehanteerd te worden tot de uitrol van het eAttest of de automatische verlenging van het GMD (waar verlenging ook voor vaste patiënten zonder contact wordt geregeld).

Verder dient het overzicht van de uitbetaalde GMDs gegeneraliseerd te worden over alle verzekeringsinstellingen. We stellen voor als basis de rapporteringswijze te gebruiken waar de vergelijking met het voorbije jaar mogelijk is en duidelijk wordt aangegeven voor welke patiënten wel of niet een GMD werd aangerekend. Deze visualisatietool wordt bij voorkeur centraal door MyCareNet ter beschikking gesteld.

Een duidelijk overzicht van de uitbetaalde GMDs is essentieel om artsen een goed overzicht te geven van hun patiëntenpopulatie en hoe deze evolueert. Dat het zo lang heeft geduurd om zicht te krijgen op de eGMDs, en dat dit voorlopig nog alleen in één praktijk is gelukt dankzij de goodwill van één verzekeringsinstelling, toont aan dat er dringende aanpassingen noodzakelijk zijn. Vertrouwen in de eGezondheidsdiensten komt er alleen als efficiëntiewinst mogelijk is, en als er voldoende garanties zijn dat het nieuwe systeem geen inkomstenverlies betekent voor de huisarts. In dat opzicht is de automatische verlenging van het eGMD zeker een manier om misgelopen honoraria door het niet binnenbrengen van attesten door patiënten op te vangen. Een extra motivatie dus om het systeem zo snel mogelijk aan te passen.

De kerngroep van het Domus Medica kennisdomein ICT