Een kleine vergetelheid met pijnlijke financiële gevolgen

U hebt er alle belang bij uw afrekening van het vierde kwartaal tijdig te betalen. Op die manier vermijdt u immers een heleboel nare gevolgen.

Tijdige betaling van de sociale bijdragen

De sociale bijdragen worden per kwartaal gevorderd, dus viermaal per jaar. U moet de bijdrage telkens betalen op het einde van het kwartaal waarop ze betrekking heeft. De bijdrage wordt als betaald beschouwd op de dag waarop het bedrag ervan op de rekening staat van het fonds. Omdat de bank enkele dagen de tijd nodig heeft om de bijdrage over te boeken naar de rekening van het fonds, doet u er goed aan de storting een aantal dagen voor het einde van de maand te verrichten. Speel dit kwartaal wel op veilig want de feestdagen kunnen een extra vertraging betekenen in de verwerking van uw betaling!

Als u in contanten betaalt aan het loket van het fonds of bij een storting in het postkantoor, dan geldt deze dag als betalingsdag.

Sanctie bij laattijdige betaling

Bij laattijdige betaling wordt een verhoging aangerekend van 3%.

Zolang u de bijdrage niet volledig betaalt, wordt bij het verstrijken van elk volgend kwartaal de verhoging opnieuw toegepast op het onbetaalde gedeelte.

Op 1 januari rekent uw fonds ook nog een bijkomende verhoging van 7% aan op de bijdragen die het voorgaande jaar voor het eerst werden opgevorderd en die niet (volledig) werden betaald. Zo wordt bijvoorbeeld voor alle openstaande bijdragen van 2009 een verhoging van 7% toegepast op 1 januari 2010. Deze verhoging wordt slechts één keer per jaar toegepast.

Kwijtschelding van de verhoging

De aangerekende verhogingen kunnen in bepaalde omstandigheden worden kwijtgescholden.

U kunt hiervoor slechts een aanvraag indienen nadat u de sociale bijdragen betaalde. De aanvraag is niet gebonden aan een bepaalde procedure of aan een bepaalde termijn. Het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen (RSVZ) beslist over uw aanvraag.

De aanvraag wordt meestal ingediend via het sociaal verzekeringsfonds, dat het dossier voorlegt aan het RSVZ. Het RSVZ beschikt graag over uw gemotiveerde verklaring waarin u verduidelijkt waarom u meent in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

De kwijtschelding wordt niet automatisch toegestaan. U moet over een geldige reden beschikken voor de laattijdige betaling. Slechts in drie gevallen kan het RSVZ verzaken aan de verhogingen:

 • wanneer u zich kan beroepen op een geval van overmacht;
 • wanneer u, omwille van de speciale aard van de uitgeoefende activiteit, te goeder trouw kon denken dat u niet verzekeringsplichtig was;
 • in andere behartigenswaardige gevallen.

Enkele voorbeelden:

 • Overmacht: bv. brand, diefstal, ongeval,...
 • Overlijden van een verwant, bv. echtgenoot, kind, grootouder,...
 • Financiële moeilijkheden van tijdelijke aard
 • Eerste laattijdige betaling sinds de aansluiting
 • Faillissement: indien de bevoorrechte bijdragen betaald zijn en de verhogingen kunnen niet betaald worden
 • Bij vereffening van een erfenis: wanneer de betaling pas gebeurt na verhogingen
 • Door het naleven van een afbetalingsplan dat door het fonds aanvaard werd
 • Wanneer men toch de bijdragen wil betalen die door de Commissie voor Vrijstelling werden kwijtgescholden
 • Inning van bijdragen die voordien als oninvorderbaar werden afgeschreven
 • De betaling is per vergissing uitgevoerd op een verkeerde rekening
 • Inning van regularisatiebijdragen na herziening van het inkomen
 • Laattijdige aansluiting buiten de wil van betrokkene (de reden hiervan moet verduidelijkt worden)
 • Verandering van categorie met terugwerkende kracht (reden opgeven)
 • Vertraging wegens staking in een openbare dienst

Maar zoals het spreekwoord luidt, is voorkomen altijd beter dan genezen. Dit geldt ook voor uw bijdragebetaling. U kunt in bepaalde omstandigheden dan wel genieten van de kwijtschelding van de verhogingen maar een aantal andere nare gevolgen kunnen niet voorkomen worden. Zo mogen de fondsen bij laattijdige betaling geen fiscaal attest uitreiken over de aftrekbaarheid van de eventuele bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen en hebt u geen recht op het fiscaal attest voor het belastingskrediet ten voordele van zelfstandigen die hun activa hebben verhoogd met eigen middelen. Tijdig betalen is dus de boodschap.

Voor meer informatie, surf naar www.ikbenzelfstandige.be

Acerta