Hulpmiddel voor huisartsen in het kader van arbeidsongeschiktheid, herstel en terugkeer naar werk – Uitnodiging evaluatie

Alhoewel het voorschrijven van arbeidsongeschiktheid en de indicaties ervan als onderdeel van de therapeutische aanpak doorgaans niet zijn opgenomen in de artsenopleiding, vormt dit in de praktijk een belangrijke en complexe uitdaging voor de arts. Te vroeg weer aan het werk gaan kan nadelig zijn voor het herstel van de patiënt, terwijl een te lange afwezigheid van het werk de fysieke conditie en mentale beleving van de patiënt negatief kan beïnvloeden, de relatie met de werkomgeving kan verslechteren en vervolgens de terugkeer naar werk kan bemoeilijken. Om een beslissing te nemen, dient de arts alle relevante factoren in rekening te brengen, niet alleen klinische en medische factoren, maar ook professionele factoren, persoonlijke factoren (wens van de patiënt) alsook externe factoren zoals de leefomgeving en de hulp die op dit niveau beschikbaar is. Het is belangrijk dat er in de opvolging tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid ook tijdig wordt gedacht aan het traject terug naar werk. De huisarts speelt hierin een zeer belangrijke rol

Om deze complexe uitdaging aan te gaan, zou het nuttig zijn om te beschikken over een duidelijk kader waaraan behandelend artsen hun beslissingen inzake arbeidsongeschiktheid kunnen aftoetsen en dat zij ook zouden kunnen gebruiken om de dialoog met de patiënt hierover aan te gaan. 

Momenteel loopt daarom een studie in opdracht van de Minister van Volksgezondheid voor het opstellen van een hulpmiddel dat behandelend artsen kunnen gebruiken in dit kader. In een eerste oefening werden een algemene visie en enkele algemene hulpmiddelen opgesteld. Tevens werd voor een reeks van pathologieën die vaak aan de basis liggen van een lange periode van arbeidsongeschiktheid, een aparte fiche opgemaakt. Elk van de fiches bevat informatie en mijlpalen om artsen te helpen bij het voorschrijven van een eventuele periode van arbeidsongeschiktheid en om te bepalen wanneer en hoe de terugkeer naar werk het best kan gebeuren. De opmaak van de fiches is gebeurd op basis van beschikbaar materiaal in andere landen en suggesties geformuleerd door artsen gespecialiseerd in de betreffende pathologieën en universitaire experten. 

Dit materiaal zal in de komende maanden eerst op kleine schaal uitgetest worden, bij een beperkte groep van huisartsen, met als doelstellingen om de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk te evalueren en de inhoud en voorstellingswijze ervan te verbeteren indien nodig. Indien deze evaluatiefase positief is, kan het materiaal vervolgens op bredere schaal worden verspreid naar alle huisartsen. 

Hiervoor zijn we op zoek naar 25 gemotiveerde huisartsen die aan deze evaluatie willen deelnemen. 

Belangrijk : De voorwaarde om zich in te schrijven, is dat u zich engageert voor het volledige traject en aan de drie stappen die hieronder worden beschreven kan deelnemen. 

Als bedanking voor uw deelname voorzien wij een compensatie die zal worden geregeld via Domus Medica. 

Concreet zal deze evaluatie bestaan uit de volgende 3 stappen : 

  1. Deelnemen aan een online evenement (met presentaties en een interactief gedeelte) van in totaal 2,5 uur, samen met andere huisartsen en met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, op donderdagavond 25 november 2021 tussen 19h30 en 22h
  2. Gebruiken tijdens de consultaties gedurende een periode van 3 maanden van het algemeen materiaal en een selectie van 3 van de volgende 9 pathologiefiches : burn-out, aanpassingsstoornissen, milde depressieve episode, carpale tunnelsyndroom, gescheurde rotator cuff, knieprothese, aspecifieke lage rugpijn, borstkanker en acuut myocardinfarct; 
  3. Op het einde : invullen van een online enquête van maximum 30 minuten om feedback te geven over de voorgestelde aanpak en fiches, om deze te kunnen verbeteren en zo bruikbaar mogelijk te maken in de toekomst. 

Inschrijven kan via de volgende link:

Link naar inschrijvingsformulier 

Bij vragen hieromtrent kan u contact opnemen met Möbius, die als externe onafhankelijk partij ondersteuning biedt bij deze opdracht, via rtw@mobius.eu

We hopen u alvast te mogen verwelkomen op 25 november voor de lancering van deze evaluatie! 

Hartelijke groet, 

Prof. Philippe Mairiaux 
Voorzitter Nationaal College voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde inzake Arbeidsongeschiktheid 

Dr. Alex Peltier 
Voorzitter van de Commissie die binnen het College belast is met deze opdracht 

Publicatie datum
28 okt 2021