Huisarts Nu 2018; 47(3): mei-juni

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

01 juni 18

Gelijke kansen op waardig sterven

-
Avonts, Dirk

Palliatieve zorg is helemaal ingeburgerd en zowel artsen als patiënten kunnen er open over communiceren. Dat schept het beeld dat de meeste patiënten volgens hun persoonlijke wensen het leven kunnen verlaten. Maar in de kwaliteit van het overlijden schuilt ook ongelijkheid. Twee artikels in dit nummer geven handvatten om ongelijkheid in sterven te beperken.

Lees meer

IUCD’s en de incidentie van cervicale kanker

-
Raemdonck, Kevin

Cervixkanker is de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Controle hiervan gebeurt vooral op basis van vaccins, screening en verwijdering van premaligne en cervicale laesies.

Lees meer

Dementie bij oudere migranten in Nederland

-
Avonts, Dirk

In onze contreien wordt bij ongeveer 6% van de autochtone 60-plussers dementie vastgesteld. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de prevalentie van (milde) cognitieve achteruitgang en dementie hoger bij inwoners met een Afrikaanse of Caribische achtergrond. In Denemarken bleek dementie tweemaal zo vaak voor te komen bij 60-plussers met een Turkse achtergrond als bij autochtone 60-plussers (13,5 versus 7,0%).

Lees meer

Volledig aanwezig zijn

-
Debaene, Luc
Referentie:
Epstein R. Attending. Medicine, Mindfulness and Humanity. New York: Scribner; 2017: 309. ISBN 978-1-5011-2171-5 en ISBN 978-1-5011-2173-9 (ebook).

Mindfulness is in. Misschien ken je het niet van dichtbij en associeer je het met zweverigheid of esoterie. Misschien ging je er zelf al mee aan de slag en weet je beter: mindfulness plaatst je net met beide voeten op de grond en in de werkelijkheid. En in je dagelijkse klinische praktijk, zoals Ronald Epstein het uiteenzet in het boek ‘Attending’.

Lees meer

Oncologie voor de huisarts

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Berendsen AJ, Van Belle S (red.). Oncologie – Praktische huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017: 234. ISBN 978-90-368-0960-3.

Ben je als huisarts nauw betrokken bij een patiënt met borst-, darm-, prostaat-, longkanker of melanoom? Of ben je geïnteresseerd in de huidige en te verwachten stand van zaken in de oncologie in België en Nederland? Dan is dit beknopt boek over oncologie voor jou interessant.

Lees meer

Gedragstherapeutische technieken

-
Jacobs, Tom
Referentie:
de Jong M, Bange L. In gesprek. Cognitief-gedragstherapeutische technieken in de huisartspraktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 2017: 163. ISBN 978-90-589-8027-4.

Stel: op het moment dat je een consult meent af te ronden, komt de patiënt nog met het volgende verzoek: “U moet mij een slaappil voorschrijven want goed slapen lukt me al lang niet meer.” Dan heb je drie mogelijkheden. Je schrijft die pil zonder meer voor, ofwel leg je uit wat het risico is van slaapmedicatie en probeert al enkele principes van de slaaphygiëne mee te geven. Of je probeert een afspraak te regelen om dit probleem een volgende keer verder uit te diepen.

Lees meer

Bekkenbodemproblemen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Van Kampen M. Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio. Leuven: Acco; 2016: 232. ISBN 978-90-334-9564-9.

De auteur doceert aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Daarnaast is zij kinesitherapeut op de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie van het UZ Leuven. Het boek kwam mede tot stand dankzij de bijdrage van verschillende experts.

Lees meer

Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en apotheker

-
Rydant, Silas

Inleiding
Het Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) brengt huisarts en huisapotheker samen en focust op de kwaliteitsverbetering van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Een voorbeeld van een Medisch-Farmaceutisch Overleg is de opvolging van de directe orale anticoagulantia (DOAC’s). Dit overleg is een ideale gelegenheid om na te gaan wat ‘de andere’ allemaal weet en kan en waar samenwerking kan leiden tot een verhoogde veiligheid voor de patiënt. Het programma geeft de gelegenheid om tot concrete afspraken te komen tussen huisarts en huisapotheker.

Lees meer

Communicatie over voeding en gezondheid. Hoe kunnen huisarts en diëtist beter samenwerken?

-
De Busser, An
Cools, Dana
Dams, Leentje
Gers, An
Huysmans, Veerle

Inleiding
De patiënt correct informeren over voeding en gezondheid is belangrijker dan ooit, ook in de eerstelijnsgezondheidszorg. Voedingsgerelateerde aandoeningen komen steeds meer voor en kortere ziekenhuisopnames vereisen een goede nutritionele opvolging in de thuissituatie. Bovendien zijn vele mensen zich nu meer bewust van het belang van een gezonde voeding, maar worden ze via diverse kanalen overspoeld met verwarrende en foute voedingsadviezen, modediëten en hypes.

Lees meer

Ervaringen van een diëtist

-
De Busser, An
Cools, Dana
Dams, Leentje
Gers, An
Huysmans, Veerle

Er zijn meer doorverwijzingen naar de diëtist, maar er zijn nog knelpunten. Vaak schort er wat aan de communicatie tussen diëtist en huisarts. Hoe kan het beter?

Lees meer

Artsen vechten voor vrede. Jef De Loof (1927-2017), stichter en bezieler Artsen voor Vrede

-
D'aes, Hugo

Met de toenemende internationale spanningen is de inzet van kernwapens opnieuw actueel. Al in de jaren ’80 zetten artsen zich in om de bevolking bewust te maken van de rampzalige gevolgen hiervan. Jef De Loof was toen één van de grote bezielers van de Medische Werkgroep tegen Atoomwapens, later omgedoopt tot Artsen voor Vrede.

Lees meer

Suïcidaal gedrag herkennen en bespreken. Richtlijnen en tools voor de huisarts

-
Aerts, Saskia
Dumon, Eva
van Heeringen, Kees
Portzky, Gwendolyn

Inleiding
Negen op de tien mensen die overleden zijn door suïcide, hebben ten minste één keer contact gehad met een professionele hulpverlener – vaak de huisarts – in de laatste drie maanden voor hun dood.1
Vaak zijn zelfmoordgedachten echter niet de reden voor een consult. Het is daarom van belang om alert te zijn voor signalen en psychosomatische klachten die erop kunnen wijzen dat een patiënt aan zelfmoord denkt en om deze actief te bevragen om zo suïcidaliteit bespreekbaar te maken.
Maar hoe pakt de huisarts dat aan? Hoe suïcidegedachten detecteren en bespreken? Welke interventies zijn voorhanden en effectief om de frequentie of intensiteit van suïcidegedachten te verminderen? Wat na een suïcide(poging) van een patiënt?

Lees meer

Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

-
Reynders, Alexandre

Welke noden hebben ouders bij de ondersteuning van hun suïcidaal kind? Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen – Odisee zocht het antwoord op deze vraag en ontwikkelde op basis van de bevindingen de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’.

Lees meer

Willen ‘gezonde’ 50-plussers hun levenseinde bespreken met de huisarts? Onderzoek naar opvattingen van patiënten en ervaringen van huisartsen

-
De Vleminck, Aline
Pype, Peter
Batteauw, David
Demeyere, Tijs

Vroegtijdige zorgplanning is een communicatieproces tussen individuen, hun familieleden en zorgverleners waarmee competente patiënten hun toekomstige zorg en levenseindezorg kunnen plannen voor het moment dat ze zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Studies hebben aangetoond dat vroegtijdige zorgplanning de gesprekken over het levenseinde op gang brengt, de stress bij surrogaat beslissingsnemers doet afnemen, levensverlengende behandelingen vermindert die in strijd zijn met de voorkeuren van de patiënt en de kwaliteit van zorg bij het levenseinde verbetert.

Lees meer

Sociale ongelijkheid in palliatieve zorg

-
De Weirdt, Sabine

Hoe bepalend zijn opleiding of etnische afkomst in de zorg rond het levenseinde? En hoe wordt de kwaliteit van deze zorg ervaren? De kennissynthese van het Nederlandse NIVEL deed een uitgebreid onderzoek naar factoren die ongelijkheid in de palliatieve zorg kunnen verklaren.

Lees meer

Taalbarrières in de huisartsenpraktijk. Wat zijn de gevolgen en hoe kan het beter?

-
Adriaenssens, Niels
Remmen, Roy
Monsieurs, Koenraad
Haine, Steven
Jacobs, Tim
Vanreusel, Inne

Inleiding
Migratie is wereldwijd een groeiend fenomeen.1 Een op vijf inwoners van de huidige Belgische bevolking is geboren met een vreemde nationaliteit. Elf procent is vreemdeling en negen procent buitenlander die Belg geworden is.2
Bijgevolg is het niet vanzelfsprekend dat elke patiënt in de wachtzaal onze taal beheerst. De taalbarrière die zo ontstaat tussen artsen en patiënten, kan communicatieproblemen met zich meebrengen en zo het klinisch werk ernstig bemoeilijken.

Lees meer

De wachtpost, een professionele zorgorganisatie

-
Muys, Mieke

De organisatie van een wachtpost wijkt op vele vlakken af van een doorsnee organisatie. Zo is er weinig of geen hiërarchie en zien medewerkers elkaar zelden. Wat is belangrijk om deze organisatie te doen slagen?

Lees meer

Weekend en mijn kind is ziek, wat nu? Onderzoek naar de derdebetalersregeling in de huisartsenwachtpost

-
Verhoeven, Veronique
Philips, Hilde
Housiaux, Evelyne
Moortgat, Elke

Geneeskunde is geen nine-to-five gegeven. In Vlaanderen voorzien spoeddiensten en huisartsen van wacht in zorg buiten de kantooruren of out-of-hours care. In sommige regio’s kunnen patiënten eveneens terecht in huisartsenwachtposten.

Lees meer

Don’t worry, I am happy

-
D’Argent, Franky

Alain is een vaste waarde in de praktijk, met zo zijn eigen (eet)gewoontes (zie ook ‘Alain’ in Huisarts Nu 2017, nr. 6). We hebben een common ground bereikt over melk als beleid, wegens aanslepende buikklachten bij deze bourgondische diabetieker met carcinoïd in bijberoep.

Lees meer

Wijze levenslessen uit de gevangenis

-
Wiggers, Anne Marieke

Tijdens een weekendwacht op de huisartsenwachtpost mag ik rond middernacht uitrukken naar de gevangenis. Dubbele gevoelens steken de kop op: enerzijds ben ik blij dat ook ik eens naar ’t Gevang mag waar ik al veel verhalen over heb gehoord, anderzijds was ik liever veilig op de wachtpost in mijn bedje gekropen om toch nog iets aan mijn weekend te hebben.

Lees meer