Huisarts Nu 2016; 45(2): maart-april

Huisarts Nu 2016; 45(2): maart-april

Editoriaal

Editoriaal
Lemiengre, Marc

Internationaal

Internationaal
Ceulemans, Lucas
Internationaal
De Deken, Lut

Artikel

Artikel
Fraeyman, Jessica, De Loof, Hans, De Meyer, Guido
Vorming
Meul, Ineke, Thijs, Gabie
Artikel
Debecker, Steffi, Popelier, Lot, Matheï, Cathy, Claeys, Carmen
Artikel
Declercq, Tom, Govaert, Hannah, Christiaens, Thierry
Artikel
Hendrickx, Kristin, Baeten, Yves

Deel 9: Auteurschap

Reeks
Cals, Jochen, Kotz, Daniel

Deel 10: Tijdschriftkeuze

Reeks
Cals, Jochen, Kotz, Daniel

Interview

Verhaal

Verhaal
D’Argent, Franky

Boek

Boekbespreking
Ceulemans, Lucas
Boekbespreking
Lemiengre, Marc
Boekbespreking
Van Wel, Janelle
Boekbespreking
Van Wel, Janelle
Miniatuurvoorbeeld

Adieu

-
Lemiengre, Marc

Dit is mijn laatste editoriaal als hoofdredacteur. Twee jaar ben ik lid geweest van de redactie en 23 jaar lang heb ik het blad helpen vorm te geven als hoofdredacteur, samen 25 jaar. Een ernstig en schijnbaar onoverbrugbaar meningsverschil met het bestuur van Domus Medica maakte het verder functioneren van de redactie onmogelijk.

Lees meer

Israël: veranderingen en uitdagingen

-
N.A.

De algemene geneeskunde in Israël werd lang stiefmoederlijk behandeld. De medische opleiding vond grotendeels plaats in de ziekenhuizen en de algemene geneeskunde werd als minderwaardig beschouwd. De opleiding huisartsgeneeskunde startte in Israël in 1969. Sinds het begin van de jaren '90 specialiseren zich steeds meer artsen in de huisartsgeneeskunde en is de stage huisartsgeneeskunde een verplicht onderdeel van de medische opleiding geworden.

Lees meer

Waar gaat het fout bij bloedonderzoek?

-
Ceulemans, Lucas

Vanaf het moment van bloedafname tot en met de bespreking van het resultaat met de patiënt kan er heel wat fout gaan. Pijnlijke vergissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en in geval van claim ook voor de arts. Zo zou een op drie van de patiënten in het Verenigd Koninkrijk niet verwittigd worden van een abnormaal resultaat!

Lees meer

Ouderenmis( be)handeling

-
De Deken, Lut

De auteurs van deze review identificeerden vijf belangrijke types van misbruik: fysiek misbruik, psychologisch of verbaal misbruik, seksueel misbruik, financieel misbruik en verwaarlozing of het gebrek om een afhankelijke bejaarde de nodige middelen te geven.

Lees meer

China’s weg naar de eerstelijnszorg

-
N.A.

China is het meest bevolkte land ter wereld, met een populatie van meer dan 1,35 miljard. De eerstelijnsgezondheidszorg evolueerde aanvankelijk snel onder de planeconomie (voor de late jaren 1970), maar daarna veel trager onder de vrijemarkteconomie (na het begin van de jaren 1980).

Lees meer

Het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie voor astmapatiënten door apothekers

-
Fraeyman, Jessica
De Loof, Hans
De Meyer, Guido

Wat vinden huisartsen en pneumologen van deze dienstverlening?

Het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (BNM) is een dienstverlening waarbij de apotheker de doeltreffendheid van een astmatherapie tracht te vergroten door alle facetten van de behandeling toe te lichten aan patiënten, die voor het eerst in twaalf maanden een inhalatiecorticosteroïde gebruiken. Deze geïndividualiseerde begeleiding omvat twee gesprekken, die ongeveer twintig minuten duren, en heeft het aanleren van een correcte inhalatietechniek en het verbeteren van de therapietrouw als voornaamste doelstellingen.
Dit begeleidingsgesprek wordt gevoerd volgens een vastgelegd protocol en in een geschikte ruimte in de officina.

Lees meer

De patiënt als klant in het Transmuraal Zorgpad

-
Leysen, Bert

Interview met coördinator Heidi Tanghe

Het Transmuraal Zorgpad breekt radicaal met de patiënt als afhankelijke zorgvrager. In de plaats hiervan kiest dit zorgpad voor de patiënt als klant. Heidi Tanghe, coördinator en trekker van dit project, legt uit waarom.

Lees meer

Hoe verloopt de samenwerking in het zorgtraject diabetes type 2?

-
Defreyne, Sara

Een critical incident analyse in de regio centraal West-Vlaanderen

Acht procent van de volwassen Belgen heeft diabetes, waarvan meer dan negentig procent diabetes type 2. Beleidsmakers gaan daarom op zoek naar manieren om deze patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en om kosten te besparen, zowel voor de overheid als voor de patiënt.
Een systeem dat hiervoor wordt gebruikt, is het zorgtraject diabetes type 2, waar patiënten sinds 1 september 2009 onder bepaalde voorwaarden kunnen instappen. Bij dit zorgtraject werken de huisarts, de endocrinoloog en een aantal andere zorgverleners samen om de diabetespatiënt zo goed mogelijk op te volgen. Om al deze actoren te ondersteunen in hun samenwerking, werden de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN's) opgericht met zorgtrajectpromotoren als medewerkers (ZTP's).

Lees meer

Samenwerken in vijf stappen

-
Meul, Ineke
Thijs, Gabie

Huisartsen gaan steeds meer samenwerken, niet enkel met elkaar, maar ook met andere actoren op de eerste lijn. Deze samenwerking kan vele gedaanten aannemen: van samenwerken met een praktijkassistent, over een netwerk tot het werken in een multidisciplinaire praktijk. Hoe u dit best aanpakt, leest u in het nieuwe vijfstappenplan van het Kennisdomein Praktijkorganisatie.

Lees meer

Zijn vrouwen voldoende voorgelicht over screening naar het cytomegalovirus?

-
Debecker, Steffi
Popelier, Lot
Matheï, Cathy
Claeys, Carmen

Een enquêteonderzoek bij zwangere en niet-zwangere vrouwen

Het cytomegalovirus (CMV) is geïdentificeerd als de meest voorkomende congenitale infectie. Ongeveer de helft van de Belgische vrouwen is seropositief bij het begin van de zwangerschap. Seroprevalentie varieert tussen verschillende landen en stijgt met de leeftijd. De geboorteprevalentie van symptomatische CMV-infecties wordt geschat op 0,07%.2 Momenteel bestaat er geen afdoende behandeling: prenatale toediening van orale gancyclovir wordt onderzocht alsook de toediening van hyperimmune gammaglobulines. In afwachting van de ontwikkeling van een vaccin is primaire preventie de enige optie.

Lees meer

Antipsychotica bij ouderen met dementie in woonzorgcentra

-
Declercq, Tom
Govaert, Hannah
Christiaens, Thierry

Kwalitatief onderzoek naar voorschrijfgedrag door huisartsen

Het (chronisch) gebruik van antipsychotica bij bewoners in Belgische woonzorgcentra (WZC) ligt hoog. In het kader van het PHEBE-project vonden Azermai et al. dat ongeveer een op de drie bewoners (33%), ongeacht de aanwezigheid van dementie, een antipsychoticum toegediend kreeg.1 Bij 93% van hen was dit gebruik chronisch (= langer dan drie maanden). Ook uit cross-sectioneel onderzoek in Brugse woonzorgcentra bleek 29% van de bewoners antipsychotica te gebruiken.
Bij dementie worden antipsychotica voornamelijk aangewend om probleemgedrag aan te pakken. In de literatuur wordt dit probleemgedrag beschreven als Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD).

Lees meer

Mictieklachten bij mannen vanaf vijftig jaar

-
Hendrickx, Kristin
Baeten, Yves

Prospectief observationeel onderzoek naar prevalentie en patient delay

Het begrip mictieklachten is een verzamelnaam voor symptomen veroorzaakt door disfunctie van de lagere urinewegen. De klachten kunnen zich op verschillende manieren uiten en kunnen solitair of in combinatie voorkomen. Nycturie, urgency, een zwakke straal, het moeilijk op gang komen van het plassen, een onderbroken urinestroom, noodzaak tot persen, onvoldoende leegplassen en nadruppelen zijn de voornaamste klachten.
Mictieklachten kunnen maar zelden worden toegeschreven aan één specifiek orgaan, zowel benigne prostaathypertrofie, detrusor disfunctie als bekkenbodemproblematiek kunnen een rol spelen.

Lees meer

Helena

-
D’Argent, Franky

Helena wordt dit gezegende jaar 100 jaar, een eeuweling, stel je voor. Veerkracht zoals dit nu heet, was de kleine Polonaise niet vreemd, zoals ze in het dorp genoemd wordt. Ze wroette zich een weg door het leven met haar glimlach, liedjes in het Pools en hard werken op de grond.

Lees meer