Accrediteringspremie - navormingsvergoeding

Algemeen

De erkende huisarts schoolt zich gedurende heel de loopbaan bij door praktische en wetenschappelijke activiteiten, waaronder ook de LOK-sessies. Accreditering heeft niet alleen een gunstige invloed op de kwaliteit van de praktijkvoering, maar geeft ook recht op:

 • het forfaitair jaarlijkse accrediteringsereloon waarvan het bedrag afhankelijk is van het feit of u al dan niet bent toegetreden tot het nationaal akkoord
 • een verhoogd honorarium voor de raadpleging, zonder wijziging van het remgeld.

Premies

Voor het behalen/behouden van uw accreditering ontvangt u een navormingsvergoeding. Deze wordt overgemaakt door het Riziv aan elke geaccrediteerde arts. 

 • Elke erkende huisarts (enkel 003 en 004) moet minimum 20 uren gevolgd hebben (= 20 credit points, CP), gespreid over twaalf maanden, waarvan ten minste 3 uren (= 3 CP) gezondheidseconomie of -ethiek. Daarenboven, dient de huisarts lid te zijn van een lokale kwaliteitsgroep en minimum twee bijeenkomsten per jaar bijwonen (1 uur LOK = 1 CP).
 • Het accrediteringssupplement (Q-waarde in de nomenclatuur) per raadpleging met nomenclatuurnummer 101076 wordt automatisch en integraal aan de rechthebbende vergoed op basis van het Riziv-identificatienummer van de geaccrediteerde arts.

Parameters van de accreditering

 • Drempelactiviteit

Om recht te hebben op een accrediteringsvergoeding zijn ten minste 1250 patiëntencontacten per jaar nodig. Voor jonge artsen tijdens de eerste drie praktijkjaren wordt een uitzondering gemaakt.

 • Continuïteit van de verzorging en hoofdactiviteit als huisarts

 • Medisch profiel

U mag geen herhaalde opmerkingen hebben gekregen op basis van de vaststellingen door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens bepaalde vastgestelde criteria.

 • Kwaliteitsevaluatie door peer review (= onderlinge toetsing)

Lokale ‘peer review’-organen zijn bijvoorbeeld de Lokale Kwaliteitsgroepen (LOK) van min. 8 en max. 25 artsen van dezelfde discipline waarbinnen alle deelnemers zich veilig voelen. 'Peer review’ wordt gedefinieerd als een continue, systematische en kritische evaluatie van het eigen handelen door een groep zorgverstrekkers uit eenzelfde discipline, met de bedoeling een verbetering in de kwaliteit van de zorg te bereiken. Er moet eveneens voldoende ‘input’ zijn van wetenschappelijke onderbouwde informatie. Men moet minstens aan twee bijeenkomsten per jaar deelnemen.

 • Medisch dossier

Per patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Alle gegevens van dat dossier die nuttig zijn voor het vaststellen van de diagnose en van de behandeling, worden uitgewisseld met elke andere arts die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt.

Verlenging accreditering

Elke drie jaar dient u uw accreditering te verlengen.

Uw verlengingsaanvraag richt u tot het Riziv via het goedgekeurde document met vermelding van de zetel van de praktijk(en) en de duur van de hoofdactiviteit uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accreditering. U kunt de verlenging ook online aanvragen.

De geldende voorwaarden om een verlenging van drie jaren van de accreditering te verkrijgen:

 • 20 navormingseenheden (CP) verwerven per jaar (met minstens 3 CP in de rubriek ethiek en economie)
 • minstens twee maal per jaar deelnemen aan uw LOK (1 CP per uur deelneming met een maximum van 2 CP per vergadering en een maximum van 8 CP per jaar)
 • een medisch dossier per patiënt bijhouden en alle gegevens uitwisselen met elke andere arts die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt
 • een hoofdactiviteit als huisarts uitoefenen en de effectieve continuïteit van de verzorging verzekeren
 • tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 contacten per werkdag (raadplegingen en bezoeken) bereiken (behalve voor de jonge artsen tijdens de eerste drie praktijkjaren)
 • geen herhaalde opmerkingen gekregen hebben van de commissie i.v.m. medische profielen
 • meewerken aan initiatieven voor het evalueren van de kwaliteit die worden georganiseerd door andere artsen.
Publicatie datum
23 aug 2018