1. Suggesties artsen

1. SAMENWERKINGSMODEL

 • gestructureerd overleg tussen eerste en tweede lijn
 • multidisciplinair overlegplatform
 • centralisatie contacten
 • betere samenwerking met al de diensten in de buurt: GGZ, ziekenhuis, psychiatrie,…
 • groepsbijeenkomsten

2. COMMUNICATIE

 • lage drempel voorzien voor onderlinge communicatie
 • directer overleg nodig
 • mogelijkheid tot e-mail ivm follow-up
 • nood aan systematische feedback door de psychologen/psychotherapeuten...
 • tussentijdse korte evaluaties aan elkaar doorgeven via brief, mail of telefoon

3. AFSPRAKEN:

 • duidelijk zorgpad
 • betere afspraken over elkaars deskundigheid
 • gespecialiseerde psychiater
 • betrekken eerstelijnwerkers, apotheek, psycholoog

4. SOCIALE KAART

 • contactadressen
 • overzicht andere hulpverleners

5. ORGANISATIE en toegankelijkheid

 • Coördinerende verpleegkundige om huisarts te ontlasten
 • Team dat voor onmiddellijke intake kan zorgen
 • kortere wachtlijsten
 • goede bereikbaarheid 24h/24h

6. OPLEIDING VOOR ALLE GROEPEN, MULTIDISCIPLINAIR

 

2. Suggesties apothekers

1. SAMENWERKINGSMODEL

 • zoals samenwerking met MAT of MSOC
 • overleg met andere zorgverstrekkers
 • beter overleg
 • betere houding tov overleg

2. COMMUNICATIE

 • elkaar op de hoogte houden
  • uitbouw mailverkeer met hulpverleners
  • meer feedback van de artsen/hulpgroepen
  • opnames worden niet altijd bekend gemaakt
 • e-communicatie
  • via mail kunnen verschillende actoren toch contact houden en overleggen
  • online forum voor artsen en apothekers?
 • een vorm van telefoonpiramide wat onderling contact vergemakkelijkt
 • globaal medisch dossier?
 • contact met behandelende arts

3. AFSPRAKEN

 • goede afspraken
 • afspraken hoe artsen en apothekers van een zelfde regio samenwerken
 • Een algemene richtlijn

4. SOCIALE KAART

 • overzicht met wie contact op te nemen ivm dergelijke problemen

 

3. Suggesties welzijn en geestelijke gezondheidszorg

1. SAMENWERKINGSMODEL

 • duidelijke taakafbakening
 • structurele samenwerking, supervisie en intervisie
 • systematisch overleg

2. COMMUNICATIE

 • gezien hoge werkdruk, alternatief om via email te communiceren (dit gaat snel)
 • bij acute of complexe problemen: telefonisch overleg

3. AFSPRAKEN

 • verloop zorg en opvolging van de patiënt
 • mogelijkheden stepped care benadering
 • doorverwijzing met een gestandaardiseerde vragenlijst
 • afspraken maken over gedeeld beroepsgeheim (Bij delen informatie alleen met het akkoord van de patiënt?)
 • afspraken over terugkoppeling van informatie na doorverwijzing

4. ORGANISATIE

 • grotere sensibilisering    
 • gespecialiseerde intervisie
 • kosteneffectieve samenwerking
 • oprichten van een competent advies- en expertisecentrum
 • coördinatie van overleg en nazorg

5. VORMING EN ONDERSTEUNING

 • gespecialiseerde opleiding over signalen herkennen van alcohol
 • hoe het onderwerp van alcoholgebruik bespreekbaar maken?
 • kennis over de sociale kaart

Activiteiten van Domus Medica