1. Detectie kan gebeuren door psychologen en maatschappelijke assistent :

 • a. op eigen initiatief (bij intake)
 • b. door patiënt aangebracht (zelden)
 • c. door derden (bv familie, vrienden, buren,...)
 • d. via de verwijzer

1. klinische tekens

 • alcoholgeur, rode gezichtskleur, gewichtsverlies, tremor

2. psychosociale problemen

 • chaos van problemen (werk, financieel, familie, …)

3. gedrag

 • problematisch gedrag, bv agressiviteit

2. Mogelijke taken GGZ :

1. i.v.m. advies

 • adviseren te minderen of te stoppen
 • informatieve aanpak
 • info over opvang in de regio
 • gevolgen benoemen
 • kosten-batenanalyse
 • motivationele aanpak
 • activeren
 • verwijzen

2. i.v.m. crisissituaties

 • verwijzing
 • familiale ondersteuning
 • uitbouwen van een netwerk
 • contextuele aanpak
 • opvolging
 • zorgplan
 • opname
 • privacy waarborgen

3. i.v.m. langdurige begeleiding

 • detectie
 • motivatie
 • informatie en sensibilisatie
 • comorbiditeit aanpakken
 • aandacht voor familie
 • hervalpreventie
 • achterliggende problemen oplossen
 • integratie in een netwerk van zorg
 • doorverwijzing
 • opvolging

3. Moeilijkheden voor GGZ

1. bij detectie

 • ontkenning door patiënt of omgeving
 • de identificatie zelf
 • agressie
 • weigering hulp

2. bij advies

 • te vrijblijvend
 • ontkenning
 • gebrek aan motivatie bij patiënt
 • agressie
 • sociale druk waardoor advies niet wordt opgevolgd
 • onvoldoende kennis van de sociale kaart
 • angst van patiënt voor achterliggende problemen

3. bij nazorg

 • continuïteit
 • ontbreken van vangnet
 • herval
 • onvoldoende begeleiding
 • juiste persoon vinden die mee de opvolging doet

4. bij samenwerking

 • taakafbakening
 • conformiteit van de aanpak
 • gebrekkige communicatie
 • beroepsgeheim
 • tijdsgebrek

4. Vormingsnoden

 • onvoldoende knowhow van dubbel diagnose
 • sociale kaart
 • detectie (signalen)
 • checklist en vragenlijsten

 

5. Details van welzijn en geestelijke gezondheidszorg: klik hier

 

Activiteiten van Domus Medica